Hoppa till innehåll

Över 145 miljoner euro för främjande av utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.01
Pressmeddelande

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har beviljat 145,7 miljoner euro för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet gäller åren 2024–2027.

– Jämlikhetsunderstödet har en betydande inverkan på hur jämlikheten och förutsättningarna för lärande kan stärkas i utbildningen. Tack vare anslaget kan man nu anställa den extra personal som behövs i daghemmens och skolornas vardag. Jag gläds över att regeringen satsar på en jämlik småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Statsunderstöd beviljades 280 anordnare av småbarnspedagogik och/eller undervisning till ett belopp av sammanlagt 48 560 299,69 euro för 2024. Till dem som fått ett positivt beslut betalas ett lika stort belopp år 2025 och 2026, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Under tre år delas således understöd ut för sammanlagt 145 680 899 euro.

Jämlikheten i utbildningen stärks genom att det riktas stöd i synnerhet till skolor och daghem i socioekonomiskt utsatta områden. Understödet syftar till att stärka kvaliteten på småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, jämna ut skillnaderna i lärande, förebygga segregation och minska barn- och undervisningsgruppernas storlek.

Understödet är avsett för att stärka jämlikheten, likabehandlingen, närskoleprincipen och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet är också att främja lärande, välbefinnande och växelverkan samt sådant nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd för elever som behövs för att ordna undervisningen.

Statsunderstödet kan användas för lönekostnaderna för personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Inom småbarnspedagogiken kan understödet användas för att anställa extra personal i barngrupper för att minska relationstalen och tillgodose barnens behov av stöd. Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan understödet användas för att anställa lärare som kompanjonlärare, dela upp grupper eller lektioner och anställa biträden.

Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av utbildningsmässig jämlikhet delats ut årligen sedan 2009. Behovsbaserad finansiering etablerades vid ingången av 2023 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt lagen kan specialunderstödet beviljas för fyra år åt gången. Genom förutsägbar finansiering är det möjligt att främja ett mer långsiktigt arbete för att utveckla den utbildningsmässiga jämlikheten på lokal nivå.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032
  • Småbarnspedagogik: Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 160