Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och högskolelagarna på grund av coronavirusläget

Undervisnings- och kulturministeriet 4.6.2020 13.27 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 17.25
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ska ändras temporärt. Det föreslås att temporära bestämmelser om exceptionella arrangemang för ordnandet av undervisningen fogas till lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. Enligt propositionen ska utbildningsanordnaren genom sitt beslut kunna övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om epidemiläget kräver det. Syftet med propositionen är att förebygga spridningen av coronaviruset (COVID-19)samt säkerställa att undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas på ett tryggt sätt. Dessutom föreslår statsrådet ändringar i genomförandet av yrkesprov inom yrkesutbildningen och i universitets- respektive yrkeshögskolelagen med anledning av covid-19-epidemin.

När tillämpningsförordningen om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna undervisning och utbildning, som utfärdats med stöd av beredskapslagen, upphörde 14.5.2020 återgick de finländska skolorna till närundervisning. I enlighet med regeringens principbeslut av 6.5.2020 hanteras användningen av lokaler för förskoleundervisning och grundläggande utbildning fr.o.m. 14.5.2020 genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Syftet med propositionen gällande den grundläggande utbildningen är att ge utbildningsanordnarna verktyg att agera utifrån lokala utgångspunkter i fall av smitta. Under höstterminen 2020 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut som meddelas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren kunna övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.   För att säkerställa att lärandet sker på ett tryggt sätt kan undervisningen i så fall genomföras så att man kombinerar distansundervisning och närundervisning, så att man till exempel växlar mellan undervisning med hjälp av distansförbindelser och närundervisning veckovis.   Bedömningen av huruvuda närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar  Lagförslaget är temporärt och avsikten är inte att distansundervisingen ska vara i bruk mer än vad som är nödvändigt med tanke på tryggandet av elevernas lärande.

- Vår avsikt är att ge utbildningsanordnarna metoder för att svara på det lokala smittläget så man inte längre ska bli tvungen att stänga ner alla skolor i hela landet och att rätten att lära sig ska garanteras för alla barn och unga också under coronavirusepidemin, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ifall man övergår till exceptionella undervisningsarrangemang, kvarstår enligt förslaget utbildningsanordnarens skyldighet att ordna stöd för elevernas lärande och skolgång samt studiesociala förmåner under undantagsarrangemangen.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder lagens verkställighet genom informationsstyrning och uppföljning. Ministeriet kommer att bedriva ett nära samarbete med bildningsledningen i de största städerna och regelbundet höra erfarenheterna av och responsen på verkställigheten under höstterminen 2020.

Avsikten är att de ändringar som gäller lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ska träda i kraft den 1 augusti 2020 och gälla till den 31 december 2020.

Ändringar som gäller yrkesutbildningen och högskolorna

Statsrådet avlät också propositioner med förslag till temporär ändring av lagen om yrkesutbildning samt av  universitetslagen och yrkeshögskolelagen på grund av det undantagstillstånd som covid-19-epidemin förorsakar och de begränsningar detta medför.

Inom yrkesutbildningen har det inom vissa utbildningsområden varit svårt eller omöjligt att genomföra yrkesprov i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser under den rådande coronavirusepidemin. Enligt förslaget ändras regleringen av på vilket sätt yrkesprov genomförs temporärt så att man i stället för att genomföra ett yrkesprov i en genuin arbetssituation och arbetsprocess kan genomföra det genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar den genuina arbetssituationen eller arbetsprocessen.

Vid högskolor kan en studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret, om den studerande är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något annat vägande skäl som hänför sig till epidemin. Enligt förslaget är högskolorna inte skyldiga att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att den studerande kan avlägga examen inom den i lagen föreskrivna målsatta tiden för avläggande av examen, om det på grund av epidemin inte är möjligt att ordna de studier som ingår i läroplanen.

Avsikten är att de ändringar som gäller yrkesutbildningen, universitetslagen och yrkeshögskolelagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Lagarna avses gälla till och med den 31 juli 2021.

Mer information:

  • Grundläggande utbildning: överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 02953 30258 och regeringssekreterare Kirsi Lamberg, tfn 02 953 30 397
  • Yrkesutbildning: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02 953 30238
  • Högskoleutbildning: regeringsrådet Laura Hansen, tfn 02 953 30098
Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning
Tillbaka till toppen