Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår ändringar i vattenlagen för att återställa vandringsfiskbestånd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 16.09
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår ändringar i vattenlagen. Målet är att vattenkraftverk som hittills inte haft en fiskevårdsskyldighet oftare ska kunna förpliktas att delta i återställande av vandringsfiskbestånd. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Arbetsgruppen föreslår att i vattenlagen tas in bestämmelser om möjligheten att påföra en ny fiskevårdsskyldighet, en ny fiskerihushållningsavgift eller en kombination av dem i tillstånd för vattenkraftverk där en sådan skyldighet eller avgift inte ingår sedan tidigare. Syftet är att stödja återställande av vandringsfiskbestånd och att bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald i Finland.

Enligt förslaget ska innehavaren av ett tillstånd för vattenkraftverk dock ha rätt att få statlig ersättning om den nya skyldigheten i betydande grad försämrar vattenkraftverkets verksamhet eller om fullgörandet av skyldigheten medför oskäliga kostnader.

Arbetsgruppen föreslår också att staten i fortsättningen för att trygga vandringsfiskbestånden vid behov ska kunna lösa in ett vattenkraftverk som har endast ringa betydelse för energiförsörjningen.

I Finland finns för närvarande uppskattningsvis 140 vattenkraftverk i vars tillstånd inte ingår en fiskerihushållningsavgift eller en fiskevårdsskyldighet som syftar till att förebygga eller minska skada på fiskbestånden eller fisket. Fiskevårdsskyldigheten kan omfatta till exempel anläggning av fiskväg, en restaureringsåtgärd som avser fiskerinäringen eller fiskutplantering. Fiskerihushållningsavgiften används till planering, genomförande och uppföljning av dessa.

Förslaget omfattar viktiga författningsrättsliga aspekter. Dessa kommer att bedömas vid den fortsatta beredningen utifrån remissvaren.

Arbetsgruppens betänkande har sänts på remiss och det kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 31 maj 2023. 

Nästa regering ska fatta beslut om hur reformen fortsätter.

Ytterligare information: Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, [email protected]

Ny tillståndsbestämmelse om fiskevårdsskyldighet eller fiskerihushållningsavgift
för vattenkraftverk - Betänkande från arbetsgruppen för översyn av vattenlagen
(på finska)

Utlåtande.fi