Hoppa till innehåll

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2018 11.56
Pressmeddelande

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

De bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp. Parallellt med den ökande internationaliseringen ska man dock också se till att trygga den traditionella namnkulturen i Finland. Skyddet för existerande efternamn ska i regel inte ändras. Beaktandet av barnets bästa i beslutsfattandet om barnets namn ska stärkas.

Överlappande myndighetsfunktioner i samband med namnärenden gallras bort och behandlingstiderna för namnansökningar förkortas. Det skapas elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn. 

Reformen är en följd av bland annat förändringarna i familjestrukturerna, till exempel det ökade antalet sambor samt familjers internationalisering och strävan efter mera individuella namnval.

Fyra förnamn i stället för tre

I fortsättningen är det möjligt att välja fyra förnamn i stället för de tre som gäller för närvarande. Det krävs inte längre att förnamnet följer det finländska namnskicket, utan det nya namn som föreslås ska bedömas i förhållande till alla de förnamn som är i bruk i Finland oavsett vilket lands namnkultur namnet härstammar från. 

De absoluta hindren för att godkänna ett förnamn preciseras. Till exempel den olägenhet ett förnamn kan medföra ska bedömas på olika sätt beroende på om det gäller ett barns namn eller en ändring av ett namn på en myndig person.

Den tid inom vilken ett barn ska ges ett namn förlängs från nuvarande två månader till tre månader.

Efternamnskombinationer tillåts

I och med den nya lagen blir det möjligt att bilda efternamnskombinationer av två olika efternamn. Det betyder att till exempel ett barn kan ha en anknytning till vardera förälderns namn i de situationer där föräldrarna har olika efternamn.

Att efternamnskombinationerna tillåts medför bättre möjligheter att beakta olika familjesituationer och förbättrar jämlikheten och samhörigheten till exempel i sambofamiljer och bonusfamiljer. Genom att makarna har lika rätt att bilda en efternamnskombination av varandras efternamn respekteras makarnas vilja att bilda en anknytning till varandras namn utan att någondera blir tvungen att avstå från sin namnidentitet eller anknytningen till ett eventuellt barn via namnet.

Makarna kan fortfarande också välja ett enda gemensamt efternamn som överförs oförändrat till barnet.

Som efternamn till ett barn kan också väljas ett efternamn eller en efternamnskombination som följer namnkulturen i en främmande stat, om föräldrarna på grund av sitt medborgarskap eller någon annan därmed jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat.  

Möjlighet till gemensamt efternamn i samboförhållanden

De som har ett långvarigt samboförhållande kan på särskild ansökan få ett gemensamt efternamn eller en gemensam förnamnskombination. Samborna har rätt till ett gemensamt efternamn om sökandena har bott i gemensamt hushåll minst fem år eller om de har ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn.  

Behandlingen i nämnden för namnärenden begränsas avsevärt

Magistraternas förfaranden för ändringar av efternamn blir enklare och snabbare.  Namnärenden som kan avgöras utan den sakkunskap som nämnden för namnärenden innehar kan avgöras självständigt av magistraten.   

Elektronisk behandling av namnärenden

Under år 2019 kommer magistraterna stegvis att övergå till att behandla namnärenden elektroniskt. Målet är att enkla anmälningsärenden och namnändringar ska skötas automatiskt efter övergångsperioden och att endast de fall som kräver prövning ska behandlas av en tjänsteman. Möjligheten att behandla ärenden elektroniskt innebär att behandlingstiderna förkortas och att medborgarnas vardag underlättas, i synnerhet när det är fråga om s.k. rutinmässiga namnärenden.

Genom reformen verkställs regeringens målsättning om att göra regleringen smidigare, avveckla onödiga normer och minska den administrativa arbetsbördan. Behandlingen av namnanmälningar och ansökningar om namnändring ingår i regeringens mål som gäller att digitalisera offentliga tjänster och göra dem användarorienterade.

Övergångsbestämmelser

Den nya lagen om för- och efternamn ska tillämpas på anmälningar och ansökningar som blivit anhängiga den 1 januari 2019 eller därefter. Till exempel namn på ett barn som har fötts i december 2018 omfattas av den nya lagen om för- och efternamn om namnet anmäls den 1 januari 2019 eller därefter.

På ett namn som väljs av makar i samband med vigseln tillämpas den nya lagen om för- och efternamn om begäran om prövning av hinder mot äktenskap lämnas in den 1 januari 2019 eller därefter. Genom att göra en särskild ansökan kan makarna välja namn enligt den nya lagen om för- och efternamn även efter vigseln.

Efternamn som har förenats med en makes efternamn (så kallade dubbelnamn) blir automatiskt en sådan efternamnskombination som avses i den nya lagen om för- och efternamn, och denna namnkombination kan också ges till barnen.

Ytterligare information:

Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 02951 50314,
Joanna Grandell, överinspektör, tfn 02951 50220
e-post: fö[email protected]