Hoppa till innehåll

EU-valet söndagen den 9 juni 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 9.18
Pressmeddelande

Europaparlamentsvalet, dvs. EU-valet, förrättas i Finland söndagen den 9 juni 2024. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet för en femårsperiod. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Förhandsröstning ordnas i Finland den 29 maj–4 juni 2024 och utomlands den 29 maj–1 juni 2024.

På valdagen i EU-valet får du bara rösta i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Du kan förhandsrösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland.

Rösträtt i EU-valet

Röstberättigade i EU-valet är alla finska medborgare som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som anmält sig till rösträttsregistret och som har fyllt 18 år senast den 9 juni 2024. Du får bara rösta i ett EU-medlemsland, antingen i det land där du är medborgare eller i det land där du är bosatt. Antalet röstberättigade i Finland är cirka 4,5 miljoner.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar ett meddelande om rösträtt till de röstberättigade senast den 16 maj 2024.

Över en miljon väljare får meddelandet om rösträtt i Suomi.fi-tjänsten

Meddelandet om rösträtt sänds antingen per post eller elektroniskt enligt väljarens egen anmälan. En fjärdedel av väljarna har bett att få meddelanden från myndigheter elektroniskt och meddelandet om rösträtt skickas till dem i Suomi.fi-meddelanden. Du kan läsa meddelandena genom att identifiera dig i webbtjänsten Suomi.fi eller genom att ta i bruk mobilapplikationen Suomi.fi.

Kandidaterna

Helsingfors valkretsnämnd fastställer kandidatuppställningen för EU-valet den 10 maj 2024. Efter det hittar du kandidaterna och deras kandidatnummer i justitieministeriets informations- och resultattjänst. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Att styrka sin identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Väljaren kan styrka sin identitet med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Du hittar adresserna till och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands i justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Justitieministeriets avgiftsfria telefontjänst svarar på frågor om förhandsröstningsställena och röstningen i EU-valet. Telefontjänstens kontaktuppgifter: 

  • service på finska på numret 0800 9 4770
  • service på svenska på numret 0800 9 4771
  • Whatsapp-meddelandetjänst på numret 050 438 8730.

Personer, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En anmälan om hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i den egna kommunen senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16. 

Det är möjligt att rösta per brev från utlandet om man bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningsmaterialet till utlandet. Efter att ha fått materialet ska väljaren rösta och sedan posta rösten till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Brevrösten ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen den 7 juni 2024 före klockan 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning

Röstning på valdagen den 9 juni

På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Det egna röstningsstället på valdagen kan också hittas på basis av adress i söktjänsten för röstningsställen www.aanestyspaikat.fi. Tjänsten öppnas före mitten av maj.

Uträkning av resultatet

Räkningen av förhandsrösterna inleds redan då röstningen på valdagen pågår. Den preliminära räkningen av rösterna på valdagen inleds direkt efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs på valdagskvällen klockan 20, då räkningen av förhandsrösterna ska vara klar. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen och natten. 

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna måndagen efter valdagen, dvs. den 10 juni. Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet i hela landet och skriver ut fullmakter till dem som blivit valda onsdagen den 12 juni.

Europaparlamentets nya mandatperiod inleds officiellt tisdagen den 16 juli 2024. De nyvalda ledamöterna samlas då till ett konstituerande sammanträde i Strasbourg, där talmannen, 14 vice talmän och fem kvestorer väljs.

Ytterligare information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected] 
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]

Information och resultat i justitieministeriets informations- och resultattjänst

  • Förhandsröstningsställena och deras öppettider
  • Kandidaterna och kandidatnumren (den 10 maj)
  • Antalet förhandsröstande (uppdateras med en timmes mellanrum, också under veckoslutet) 
  • Den preliminära rösträkningen under valdagskvällen  
  • Det fastställda resultatet efter att kontrollräkningen slutförts onsdagen den 12 juni

Information om EU-valet och röstningen www.valfinland.fi 
Söktjänsten för röstningsställen (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) www.aanestyspaikat.fi 
Valfinland.fi på Facebook www.facebook.com/vaalit.fi  
EU:s valwebbplats: https://elections.europa.eu/sv  
Informationspaket om valet för journalister: www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/press-tool-kit