Hoppa till innehåll

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar:
Konsekvenserna av nedskärningarna i statsunderstöden för civilsamhället och demokratin måste bedömas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 12.47
Pressmeddelande
Delegationen för medborgarsamhällspolitik.

Enligt civilsamhällesorganisationerna försvagar de nedskärningar i statsunderstöden som planerats i regeringsprogrammet människors välbefinnande, vilket ytterligare kan belasta statsfinanserna. Det behövs mer information om fördelningen av nedskärningarna och om vilka konsekvenser de väntas få. Redan nu står det klart att de planerade nedskärningarna riskerar att skada frivilligverksamheten och undergräva demokratin.

Autonoma och livskraftiga organisationer är en central del av en fungerande demokrati. De främjar människors välbefinnande, ökar förtroendet och stärker resiliensen, dvs. kriståligheten. Organisationer behövs både i glesbygden och i städerna, och utöver verksamheten i Finland behövs internationellt samarbete. Organisationerna skiljer sig från varandra på många olika sätt, vilket inverkar på hur åtgärderna för utvecklingen av den offentliga förvaltningen och ekonomin påverkar deras verksamhet.

Nivån på statsunderstöden sänks gradvis under denna regeringsperiod för att stärka de offentliga finanserna. Delegationen för medborgarsamhällspolitik frågade organisationerna hur de förutspår att de planerade nedskärningarna i statsunderstödet kommer att synas inom deras ansvarsområden. 

Organisationerna ställs inför en plötslig inbromsning

Enligt organisationerna innebär nedskärningarna i statsunderstöden först förändringar i organisationernas verksamhet, och efter det kommer förändringarna att börja synas i vardagen för dem som omfattas av organisationernas verksamhet. Organisationerna bereder sig på att anpassa sin verksamhet, vilket syns t.ex. i att personalresurserna och det internationella samarbetet minskar eller i att man är försiktig med att inleda något nytt. Det svaga ekonomiska läget i kommunerna och välfärdsområdena kan ytterligare minska stödet till organisationerna.  

Organisationerna är beredda att förnya sig, men de önskar att förvaltningens åtgärder ska vara förutsägbara. Organisationerna upplever att styrningen från den offentliga förvaltningen har ökat och kraven och skyldigheterna som gäller organisationerna har också ökat. 

– Nedskärningarna i statsunderstödet påverkar organisationerna snabbt, och alla organisationer har inte lika goda förutsättningar att reagera på förändrade situationer. Frivilligorganisationernas verksamhet hotar att urholkas och demokratin försvagas som en kombination av nedskärningarna i statsunderstöden och den ökade byråkratin, sammanfattar ordföranden för delegationen för medborgarsamhällspolitik, verkställande direktören för Finlands Olympiska kommitté Taina Susiluoto organisationernas oro.

Vi ska värna om frivilligverksamheten 

Organisationerna frågar om man förstår vilket pris välfärdssamhället betalar för att människor i utsatt ställning riskerar att glömmas bort eller för att deras hobbymöjligheter minskas. Organisationerna är i synnerhet oroade över frivilligverksamheten, vars stödstrukturer hotas av nedskärningar. I dessa tider finns ett särskilt behov av den typ av delaktighet, kunskap och gemenskap som föds i organisationernas verksamhet.

– Vi har inte ännu tillräckligt med information om de direkta och indirekta konsekvenserna av nedskärningarna i statsunderstöden och hur långtgående konsekvenserna är. Om frivilligorganisationernas smidiga och förebyggande verksamhet går förlorad, kommer man vid nästa budgetförhandlingar att söka ytterligare miljardbesparingar, vilket inte är förenligt med människors välbefinnande och samhällets kristålighet. Därför måste regeringen integrera konsekvensbedömningen i planen för de offentliga finanserna 2025–2028 och uppföljningen av den, kräver Susiluoto. 

Värdet av frivilligverksamheten var enligt Medborgararenan rf:s beräkning 3,2 miljarder euro i fjol. Organisationerna anser att dess värde kan ökas ytterligare genom beviljande av allmänna understöd. 

Mer information:
Taina Susiluoto, delegationens ordförande, verksamhetsledare för Finlands Olympiska Kommitté, tfn 050 331 9832, [email protected] 
Liisa Männistö, delegationens generalsekreterare, justitieministeriet, tfn 0295 150 231, [email protected] 

Delegationen för medborgarsamhällspolitik, som finns i anslutning till justitieministeriet, har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik