Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag

Justitieministeriet
23.9.2021 13.41
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de gällande moders- och faderskapslagarna ska slås ihop till en föräldraskapslag. Samtidigt ser man över vissa bestämmelser i lagen till följd av behov som framkommit vid tillämpningen av lagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Enligt förslaget ska ett barn också i fortsättningen kunna ha två juridiska föräldrar.  Föräldraskapet ska fortfarande registreras antingen som faderskap eller moderskap, men så att det kan finnas två pappor eller två mammor. 

Mera tid för väckande av talan om upphävande

I och med förslaget sänks tröskeln för att upphäva föräldraskap i de situationer där tidsfristen för upphävandet har löpt ut. Den som ansöker om upphävande av föräldraskap ska i fortsättningen ha ett år på sig att väcka talan om upphävande efter att orsaken till väckandet av talan har framkommit. För närvarande krävs det att talan väcks omgående. 

Nytt är också att om föräldraskapet har erkänts före barnets födelse, ska det inte längre vara möjligt att återkalla eller bestrida erkännandet inom 30 dagar efter barnets födelse så som i nuläget. Det här innebär att erkännandet av föräldraskapet kan återkallas eller bestridas endast genom en skriftlig anmälan som gjorts före barnets födelse. Föräldrarna kan dock, om de så önskar, bekräfta barnets föräldraskap ännu inom sex månader efter barnets födelse genom en faderskapsundersökning, om de tillsammans begär eller godkänner undersökningen.

Dessutom föreslås det att handlingar som gäller förhandserkännande inte längre ska skickas från mödrarådgivningen till barnatillsyningsmannen för granskning, utan i stället direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata medan man väntar på barnets födelse och fastställandet av föräldraskapet. 

Lagen om assisterad befruktning föreslås bli ändrad så att kvinnliga par som får assisterad befruktning ges möjlighet att välja spermier från en donator som samtyckt till att fastställas vara far. Då är det spermadonatorn som fastställs som den andra föräldern till barnet, inte partnern till den kvinna som fött barnet.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected] (anträffbar till 24.9.)
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Tillbaka till toppen