Hoppa till innehåll

På remiss: Ändringar föreslås i bestämmelserna om ersättningsgrunder i inlösningslagen 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 14.25
Pressmeddelande

Justitieministeriet begär att få utlåtanden om utkastet till regeringsproposition med förslag till ändringar i ersättningsgrunderna i inlösningslagen. Syftet med ändringarna är att förbättra ställningen för den som innehar den egendom som ska inlösas och att säkerställa att kravet på full ersättning enligt grundlagen uppfylls.

Justitieminister Leena Meri är nöjd över att reformen som beretts under en lång tid nu har sänts på remiss.
– Vi väntar med intresse på olika aktörers bedömningar av de föreslagna ändringarna. Vi kommer att läsa remissvaren noggrant vid den slutliga beredningen av propositionen, säger Meri.

Enligt den proposition som är på remiss ska bestämmelserna om grunderna för att bestämma inlösningsersättning ändras så att för egendom som inlöses ska i stället för gängse pris fastställas full ersättning till ett belopp som motsvarar egendomens marknadsvärde. Den enligt marknadsvärdet fastställda ersättningen ska dessutom höjas med 25 procent.  

Att fastställa marknadsvärdet kunde bygga på fler olika värderingsmetoder än i dag. Bestämmelserna om värdenedsättning till följd av detaljplanläggning stryks i inlösningslagen. Det föreslås att tillämpningsområdet för den så kallade bostads- och näringsgarantin utvidgas.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

Utlåtanden kan lämnas fram till den 16 august 2024. 

Länk till utlåtandetjänsten

Ytterligare information: Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Ett Finland med ren energi Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram