Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i övervakningen av förvaltningen av konkursbon

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.08
Pressmeddelande

Regeringen strävar efter att precisera övervakningen av förvaltningen av konkursbon. Syftet är att främja boförvaltarens möjligheter att få information om en gäldenärs ekonomiska situation. Lagändringarna motsvarar de behov av komplettering som identifierats i det praktiska tillsynsarbetet.

Boförvaltaren behöver bokföringsmaterial i sitt arbete för att kunna utreda gäldenärens verksamhet och ekonomiska ställning före konkursen samt för att göra behövliga anmälningar om brottsmisstankar till polisen. I praktiken har boförvaltarna dock haft svårt att få gäldenärens bokföringsmaterial av tredje parter, i synnerhet när det gäller medellösa och mindre bemedlade konkursbon.

Genom att precisera konkursombudsmannens befogenheter kan man säkerställa att boförvaltarna i alla situationer får tillgång till materialet senast när konkursombudsmannen ingriper i saken. 

Samtidigt görs andra uppdateringar i lagen, till exempel genom att i lagen ta in bestämmelser som ingår i nuvarande övervakningspraxis.

Lagändringarna ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Enligt regeringsprogrammet ska möjligheterna att utreda ärenden i problemsituationer i företag stärkas och realiserandet av straffansvaret och skadeståndsansvaret vid konkurs främjas.

Lagarna avses träda i kraft hösten 2024.

Statsrådets beslut 

Mer information: Katri Törnroth, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 084, [email protected]