Hoppa till innehåll

Utredning: Regionala skillnader i det civila samhällets verksamhet och frivilligverksamhet

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 10.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en utredning om regionala skillnader i det civila samhällets verksamhet och frivilligverksamhet. Utredningen tar också ställning till hur det civila samhällets verksamhet och frivilligverksamhet kan stödjas så att regionala skillnader beaktas.

Enligt utredningen påverkas det civila samhällets verksamhet i området bland annat av områdets läge, samhällsstrukturen, kommunernas storlek, befolkningens ålders- och socioekonomiska struktur samt tillgången till samlingslokaler.

Till exempel unga personer och personer i medelåldern är svårare att få med i frivilligverksamhet än äldre personer. Föreningar och andra grupper som verkar på avstånd från centrala städer eller inom kommunerna med frivilliga krafter var i en svagare ställning än andra i fråga om stöd, liksom även i fråga om tillgången till utbildningar och evenemang.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet vid ingången av 2023, då det uppstod en ny förvaltningsnivå och samarbetspartner för organisationerna inom vissa sektorer som är viktiga med tanke på det civila samhällets verksamhet. Livskraften i det civila samhällets verksamhet och skapandet av ny samarbetspraxis i och med välfärdsområdesreformen påverkas av samarbetskulturen i området.

Utredningen innehåller rekommendationer om bland annat följande teman:

  1. Det civila samhällets livskraft stöds genom att aktörerna garanteras lika stöd och  genom att mångfalden på fältet beaktas.
  2. Välfärdsområdesreformen medför förändringar för det civila samhället när de landskapsspecifika verksamhetssätten och stödformerna utvecklas. I strategierna för välfärdsområdena bör man till exempel dra upp riktlinjer för samarbetet med det civila samhället.
  3. Samarbete med flera aktörer stöder medborgarnas möjligheter att delta och deras välbefinnande och inspirerar nya människor att delta i det civila samhällets verksamhet och frivilligverksamhet.

Utredningen är en del av justitieministeriets projekt Vapaa! – Fri! där man tidigare har samlat rekommendationer för att etablera frivilligverksamhetens ställning i ett åldrande samhälle. Projektet och den nu publicerade utredningen är en del av det nationella åldersprogrammet 2030, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Utredarna har utarbetat utredningens rekommendationer som kan användas som grund i diskussioner, i utvecklandet av lösningar och i beslutsfattandet. 

Utredningen, som tagits fram av sakkunniga Jenni Kilpi och Leena Alanko från Demos Helsinki, specialforskare Maija Faehnle och forskare Nina Ahola från Finlands miljöcentral och docent Pasi Mäenpää från Helsingfors universitet, har finansierats av justitieministeriet. Intervjumaterialet samlades in i början av år 2023.

Mer information: 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected]
Seija Viljamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 609, [email protected] (frågor om nationellt åldersprogram)

Regionala skillnader i det civila samhällets verksamhet och frivilligverksamhet – behovet av stöd och nätverksorganisationernas roll i välfärdsområdesreformen (på finska)