Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

De ändringar i lotterilagen som gäller avkastning av penningspel skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 10.38
Pressmeddelande

Den 12 april 2022 skickade inrikesministeriet på remiss de ändringar i lotterilagstiftningen som är nödvändiga för övergången till en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Bakgrunden till detta är regeringens riktlinje att införa den nya finansieringsmodellen från och med ingången av 2024. Remissbehandlingen pågår till den 20 maj 2022. Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst inom sina förvaltningsområden de lagändringar som gäller den nya finansieringsmodellen.

En projektgrupp bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp färdigställde i början av februari sitt förslag till ny finansieringsmodell och finansieringsnivå för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Avsikten är att Veikkaus Ab:s avkastning i fortsättningen intäktsförs i statsbudgeten som allmänna medel utan nuvarande öronmärkning av användningsändamål.

Syftet med lagändringarna är att bryta det beroende av Veikkaus Ab:s avkastning som den verksamhet som finansieras av penningspelsintäkter har. För närvarande föreskrivs det genom lotterilagen om användningen av Veikkaus Ab:s avkastning för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. Det föreslås att de bestämmelser som gäller detta slopas och att bestämmelser om användningsändamålen för Veikkaus Ab:s avkastning, upptagande av avkastningen i statsbudgeten och redovisningen av avkastningen till staten ändras så att de överensstämmer med den nya finansieringsmodellen.

Syftet med lagändringarna är också att i systemet med ensamrätt stärka förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Beroendet mellan avkastningen av penningspel och den verksamhet som finansieras med den, som följer av bestämmelserna om användningsändamålen för avkastningen, har inte ansetts vara ett optimalt arrangemang med tanke på bekämpningen av spelproblem, som är målet för systemet med ensamrätt. Detta för att sambandet har bedömts kunna orsaka motstridiga incitament inom penningspelssystemet.  I utkastet till proposition föreslås det att detta beroende avskaffas.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2024.

Lotterilagen reglerar penningspel och andra lotterier

I lotterilagen föreskrivs om anordnandet av penningspel och andra lotterier, tillsynen över anordnandet, Veikkaus Ab:s verksamhet och begränsningarna i verksamheten, redovisningen av avkastningen, de ändamål för vilka avkastningen kan användas och tillsynen över användningen av avkastningen. Syftet med lagen är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att förebygga och minska de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som deltagande i lotterier ger upphov till.

Ytterligare information:
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]

 
Tillbaka till toppen