Hoppa till innehåll

Inresebegränsningarna ändras på basis av coronavirusläget

arbets- och näringsministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2020 11.34 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 15.17
Pressmeddelande 106/2020

Statsrådet fattade den 11 september beslut om begränsningar i gränstrafiken som träder i kraft den 19 september och gäller fram till den 18 oktober. Inresebegränsningarna avvecklas mellan Finland och Island, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Liechtenstein och Cypern samt för invånare i Australien, Kanada och Japan som reser från sitt hemland till Finland. Inresebegränsningarna införs på nytt mellan Finland och Italien och Ungern.

Då begränsningar avvecklas innebär det att man från landet i fråga kan komma på en semesterresa till Finland. Resenären behöver inte heller hålla sig i karantän på eget initiativ i Finland. 

När begränsningar införs betyder det igen man från de länder begränsningarna gäller inte kan göra fritidsresor till Finland. Om en person av någon annan tillåten orsak kommer till Finland, ska han eller hon hålla sig i karantän på eget initiativ i två veckor. Resenärerna kan också hänvisas till ett frivilligt coronavirustest på flygplatsen eller hamnen, och läkaren kan utifrån en riskbedömning bestämma att resenären ska hållas i karantän.
 

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter fram till 22.11, en övergångsmodell fr.o.m. 1.10


Enligt kodexen om Schengengränserna ska gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Schengenländerna i regel inte fortsättas efter en maximiperiod på sex månader. Av grundad anledning är det dock möjligt att göra undantag från detta. I Finland går sexmånadersperioden ut den 18 september. Statsrådet beslutade att Finland för att avvärja den andra vågen av coronaepidemin fortsätter med landsspecifika inresebegränsningar vid de inre gränserna 19.9–18.10.2020.  

Avsikten är att fortsätta gränskontrollen vid de inre gränserna tills ett nytt koncept som är baserat på testning införs den 23 november.  Konceptet baserar sig på statsrådets principbeslut om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor av den 11 september. Kontrollerna vid EU- och Schengenländernas inre gränser ersätts med hälsosäkerhetsåtgärder.

Vid sidan av inresebegränsningarna införs den 1 oktober förfaranden under övergångsperioden. Under övergångsperioden rekommenderas förhandstestning för personer som kommer från EU- och Schengenländer som omfattas av gränskontrollen vid de inre gränserna, från länder på EU:s gröna lista med högre incidens och för personer som av nödvändiga skäl kommer till Finland från tredjeländer. Den som är bosatt i Finland och återvänder från ett land med högre incidens kan, om han eller hon så vill, förkorta sin frivilliga karantän genom att låta testa sig för covid-19 genast vid ankomsten till Finland och igen tidigast 72 timmar senare. Detta underlättar nödvändig pendlingstrafik.


Gränsvärdet för incidensen av coronavirus ändras


Från och med den 19 september kan inreserestriktionerna avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana EU- och Schengenländer där incidensen av nya sjukdomsfall har varit högst 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. Hittills har gränsvärdet varit 8–10 fall. Det nya gränsvärdet gäller också Storbritannien.

Gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna tillämpas i fortsättningen också på länder som finns på den s.k. gröna listan som fastställts av Europeiska unionens råd. 
 

Begränsningar i trafiken över de inre gränserna


Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som hör till Schengenområdet.  Från och med den 19 september gäller begränsningarna inte längre inresa från Island, Norge, Polen, Sverige, Liechtenstein och Tyskland till Finland. Inresa har redan tidigare varit möjlig för invånarna i de lokala gränssamfunden vid landgränsen mot Sverige och Norge. Inresebegränsningarna gäller inte heller mellan Finland och Estland, Litauen, Lettland och Slovakien.

I och med det beslut som nu fattats gäller inresebegränsningarna i trafiken över de inre gränserna fram till den 18 oktober 2020 i trafiken mellan Finland och Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Luxemburg, Malta, Portugal, Frankrike, Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien och Ungern, med undantag för fritidsbåttrafiken. I alla dessa länder överstiger incidensen av sjukdomsfall gränsvärdet 25. Landförteckningen kan förändras i och med den granskning som görs varje vecka.

Vid de inre gränserna möjliggör inresebegränsningarna endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor på grund av andra nödvändiga skäl. Dessutom rekommenderas att de som reser in i landet håller sig i karantän i 14 dygn på eget initiativ.


Begränsningar i trafiken över de yttre gränserna


Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. I trafiken över de yttre gränserna avvecklas inresebegränsningarna den 19 september i trafiken från Cypern till Finland samt för invånare i Australien, Kanada och Japan som reser från sitt hemland till Finland. Redan tidigare har begränsningarna avvecklats i trafiken mellan Finland och Georgien, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay i fråga om invånarna i dessa länder, och Vatikanen.  

I fråga om andra länder som inte hör till Schengenområdet är inresebegränsningarna i kraft fram till den 18 oktober. Detta gäller till exempel Förenta staterna, Ryssland, Kina och Irland. Landförteckningen kan förändras i och med den granskning som görs varje vecka. Vid de yttre gränserna möjliggör inresebegränsningarna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas att de som reser in i landet håller sig i karantän i 14 dygn på eget initiativ.


Rätt att resa
 

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortsättningsvis att man undviker onödiga resor.
 

Frivillig karantän rekommenderas fortfarande
 

Alla som anländer till Finland från länder som omfattas av inresebegränsningar rekommenderas också i fortsättningen att självmant hålla sig i karantän. I Institutet för hälsa och välfärds anvisningar rekommenderas det att man inte går till arbetsplatsen, daghemmet eller skolan under den frivilliga karantänen på 14 dygn. Nödvändig rörlighet är möjlig. Då rekommenderas det att man använder munskydd. Resenärer som anländer till landet informeras om anvisningarna.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan och beakta de karantänrekommendationer som gäller vid återkomsten till Finland. Resenären ska själv ta reda på hur omfattande reseförsäkringen är i en pandemisituation. Den som åker på resa gör klokt i att studera gällande anvisningar:

Ytterligare information: 

Medborgarnas frågor om gränstrafiken 

Frågor som gäller karantän och testning: Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet