Hoppa till innehåll

Lagutkast om bekämpning av instrumentaliserad inresa på remiss

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.3.2024 12.46
Pressmeddelande

Inrikesministeriet sände den 14 mars ett utkast till lag om temporära åtgärder för bekämpning av instrumentaliserad inresa på remiss. Remisstiden går ut den 25 mars. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen avses vara temporär och gälla ett år från ikraftträdandet.

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar statsrådets allmänna sammanträde kan besluta att begränsa mottagandet av ansökningar om internationellt skydd på ett begränsat område vid riksgränsen i Finland och i dess omedelbara närhet. Beslutet ska föregås av samverkan med republikens president. Tillämpningen av lagen förutsätter att detta är nödvändigt för att bekämpa påverkan som allvarligt äventyrar Finlands suveränitet eller nationella säkerhet. Avsikten är att beslutet ska kunna fattas proaktivt och för högst en månad åt gången.

Avsikten är att under denna tid ska ansökningar om internationellt skydd med vissa undantag inte tas emot, utan personerna hindras från att resa in i landet. De ska avlägsnas ur landet och hänvisas till en plats där ansökningar om internationellt skydd tas emot.

Enligt förslaget ska bestämmelserna kunna tillämpas endast i allvarliga situationer av instrumentaliserad inresa, och de ska inte påverka möjligheterna att ansöka om internationellt skydd annanstans i Finland.

Enligt lagen är det möjligt att öppna gränsövergångsställena vid östgränsen för övrig trafik, eftersom regleringen endast begränsar mottagandet av ansökningar om internationellt skydd i situationer med instrumentaliserad inresa.

Enligt den bedömning som gjorts kan man inte med andra metoder effektivt förhindra att Finland utsätts för påtryckningar i form av instrumentaliserad inresa. Gällande nationell eller internationell rätt omfattar inte tillräckliga förfaranden för att bekämpa instrumentaliserad inresa. På EU-nivå har man dock identifierat medlemsstaternas berättigade behov av att kunna skydda sitt territorium.

Effektiva åtgärder mot instrumentaliserad inresa

I lagförslaget är det fråga om förberedelser för att bekämpa de allvarligaste situationerna med instrumentaliserad inresa och om säkerställande av att myndigheterna har tillräckligt handlingsutrymme även i dessa situationer. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Tillämpandet av lagen förutsätter dock ett separat beslut av statsrådets allmänna sammanträde. Beslutet ska föregås av samverkan med republikens president.

Möjligheten att vid behov föreskriva om saken i grundlagsordning har också utretts i samband med beredningen. Det kan finnas tvingande skäl att stifta en undantagslag, eftersom myndigheterna i nuläget saknar tillräckliga medel för att bekämpa allvarlig instrumentaliserad inresa. Det föreslås att undantagslagen tidsmässigt ska begränsas på det sätt som grundlagsutskottet förutsätter.

Sedan hösten 2023 har Ryssland utnyttjat instrumentaliserad inresa för att påverka Finland. Finland måste förbereda sig på att Ryssland fortsätter sina påtryckningar en längre tid och att instrumentaliserad inresa antar mer omfattande och allvarligare former än tidigare. Finlands östgräns är också EU:s och Natos yttre gräns. Schengenområdets yttre gräns får inte bli en väg för instrumentaliserad inresa till Europa.

Mer information:
Sanna Palo, regeringsråd, gränsbevakningsavdelningen, inrikesministeriet, tfn 0295 421 601