Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Planer på bättre funktionsförmåga och effektivare brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2023 14.50
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt tre lagprojekt med syfte att göra ändringar i gränsbevakningslagstiftningen. Avsikten är att genom ändringarna stärka Gränsbevakningsväsendets personalresurser och förbättra utnyttjandet av teknik i upprätthållandet av gränssäkerheten. Syftet är också att effektivisera Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning. 

Ett mål är att teknik ska utnyttjas i större utsträckning i upprätthållandet av gränssäkerheten

Avsikten är att ändra gränsbevakningslagstiftningen så att tekniken bättre än för närvarande kan utnyttjas vid gränsövervakningen och i upprätthållandet av gränssäkerheten. Ändringsbehoven hänför sig särskilt till Gränsbevakningsväsendets möjligheter att upptäcka, lokalisera, identifiera, specificera och följa radiofrekventa elektromagnetiska vågor och utrustning som producerar och tar emot sådana vågor.

Samtidigt utreds eventuella behov av författningsändringar i fråga om att observera och övervaka obemannade luftfartyg. Dessutom ska bestämmelserna om teknisk övervakning i gränsbevakningslagen justeras så att de motsvarar förändringarna i omvärlden.

Målet är också att man med hjälp av lagändringarna bättre ska kunna reagera på eventuella situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan riktad mot Finland.

Projektets mandatperiod är 7.3–31.12.2023.

Siktet inställt på effektivare brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet

Lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ses över. Syftet med lagprojektet är att effektivisera brottsutredningen.

Tillstånd till teleövervakning vid förhindrande av brott ska i fortsättningen inte begränsas till vissa teleadresser eller viss teleterminalutrustning som är kända vid tidpunkten för ansökan, utan tillstånd söks av och beviljas en person.

Gränsbevakningsväsendet ska kunna använda datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information för att förhindra brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år. Med förtäckt inhämtande av information avses kortvarigt inhämtande av information där Gränsbevakningsväsendet kan använda falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter.

Det föreslås att det ska bli möjligt att använda överskottsinformation vid utredning av vissa tjänstebrott som bestraffas med ett maximalt straff på två år. Med överskottsinformation avses information som fåtts genom teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation, när informationen inte har samband med ett brott eller avvärjande av fara eller när den gäller något annat brott än det för vars förhindrande tillståndet har getts eller beslutet fattats.

Lagförslaget har samband med tidigare regeringspropositioner till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen.

Projektets mandatperiod är 1.3.–31.12.2023.

Funktionsförmågan vid störningar under normala förhållanden kan tryggas genom att stärka personalresurserna

Avsikten är att ändra lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen. Syftet med lagprojektet är att Gränsbevakningsväsendets personalresurser ska utnyttjas flexibelt och att Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga ska tryggas vid olika störningar under normala förhållanden. Sådana situationer kan vara till exempel omfattande invandring, hybridpåverkan eller en pandemi, till följd av vilka Gränsbevakningsväsendet behöver extra personal.

Det föreslås att Gränsbevakningsväsendets ställning som beredskapsorganisation samt de uppgifter inom det militära försvaret och de krigstida krav som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet ska kunna beaktas när vissa civila tjänster tillsätts. Ett ytterligare mål är att bekämpa användningen av processen för ansökan om tjänster vid underrättelseinhämtning. Projektet hänför sig till Gränsbevakningsväsendets behov att utveckla beredskapen att bekämpa hybridhot.

I och med lagändringarna kan kadetter som studerar vid Gräns- och sjöbevakningsskolan anlitas för att stödja Gränsbevakningsväsendets verksamhet till exempel i gränssäkerhetsuppgifter. Avsikten är dessutom att i projektet uppdatera arrangemangen för ställföreträdare för chefen för Gränsbevakningsväsendet.

I projektet bedöms också möjligheterna att utan offentligt ansökningsförfarande tillsätta sådana civila tjänster som är centrala med tanke på den militära beredskapen och försvaret. I praktiken kan undantaget gälla till exempel cybersäkerhetsuppgifter.

Projektets mandatperiod är 1.3–31.12.2023.

Ytterligare information:
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected] (utnyttjande av teknik)
Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected] (fr.o.m. 15.3., översyn av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet)
Martti Ant-Wuorinen, överinspektör för gränsbevakningsfrågor, tfn 0295 421 602, [email protected] (stärkande av personalresurserna och översyn av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet)

 
Tillbaka till toppen