Hoppa till innehåll

Statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken från och med den 13 juli

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2020 12.45 | Publicerad på svenska 10.7.2020 kl. 13.16
Pressmeddelande 79/2020
Passkontrollen.

Statsrådet fattade den 10 juli beslut om fortsatt kontroll vid de inre gränserna och om begränsningar i trafiken över de yttre gränserna. Från och med den 13 juli 2020 avskaffas inreserestriktionerna vid de inre gränserna i trafiken mellan Finland och länder med likartad incidens av coronavirus som i de länder för vilka den inre gränskontrollen redan har avskaffats.

Gränsvärdet är i första hand åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

I andra hand kan avskaffandet av den inre gränskontrollen och inreserestriktionerna övervägas från fall till fall i fråga om de länder som haft högst tio nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. 

Trafiken inom Schengenområdet 

På basis av det nuvarande epidemiläget avskaffas den inre gränskontrollen i fråga om följande länder: Belgien, Grekland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike. Finland har redan tidigare slutat med de inre gränskontrollerna i fråga om trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen samt fritidsbåtstrafiken. 

Restriktionerna fortsätter till den del de fortfarande är nödvändiga med anledning av det allvarliga hot som smittläget medför. Utifrån en epidemiologisk bedömning fortsätter kontrollerna vid de inre gränserna samt inreserestriktionerna mellan Finland och Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal,   Spanien, Sverige och Tjeckien, med undantag för fritidsbåtstrafiken.

Till den del gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter är det möjligt att passera de inre gränserna för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor.

Restriktionerna vid de yttre gränserna gäller fortsättningsvis med vissa undantag

I trafiken över de yttre gränserna tillämpas i fråga om de EU-länder som inte hör till Schengenområdet samt i fråga om Storbritannien och Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen sådana bedömningskriterier för incidensen av sjukdomsfall som motsvarar dem som tillämpas i trafiken över de inre gränserna. Då tillåts enligt statsrådets beslut trafik utan begränsningar mellan Finland och Cypern, Irland, Andorra, San Marino och Vatikanen. 

Begränsningarna fortsätter i trafiken mellan Finland och Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Storbritannien och Nordirland samt Monaco.

Europeiska unionens råd antog den 30 juni en rekommendation (s.k. grön lista) om avskaffande av begränsningar i gränstrafiken mellan EU och länder utanför EU (s.k. tredjeländer). Rådet rekommenderar att medlemsstaterna på ett samordnat sätt stegvis avskaffar begränsningarna vid de yttre gränserna. Avskaffandet bör inledas den 1 juli 2020 i fråga om de länder som räknas upp i den gröna listan.

Trafiken mellan Finland och de länder som finns på den gröna listan öppnas med vissa begränsningar, om antalet nya sjukdomsfall i landet på listan är högst åtta per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

Från och med den 13 juli tillåts arbetsresor och annan nödvändig trafik mellan Finland och Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay samt Kina (med förbehåll för bekräftelse om ömsesidighet i EU) för dem som bor i dessa länder med motsvarande begränsningar som vid de inre gränserna. 

I fråga om sådana länder som finns på den gröna listan vars antal nya infektioner överskrider gränsvärdet (Kanada, Montenegro, Marocko, Serbien) och andra tredjeländer iakttas de nuvarande begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna.

Vid de yttre gränserna tillåts återresor till Finland och annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts transittrafik på flygplatserna. Familjemedlemmar till finska medborgare har möjlighet att resa in i landet oberoende av nationalitet. 

Läget ses över med cirka två veckors mellanrum

Om epidemiläget tillåter det kommer regeringen att se över besluten om begränsningarna i gränstrafiken om två veckor och fattar vid behov nya beslut. 

Då ser man över beslutet om återinförande av kontrollen vid de inre gränserna så att gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i gränstrafiken avskaffas i fråga om de EU- och Schengenstater där antalet sjukdomsfall är högst enligt det gränsvärde som använts eller justerats den 13 juli. 

Samtidigt tillåts inresa utan begränsningar över de yttre gränserna från länder som finns på den s.k. gröna listan, där incidensen av sjukdomsfall är högst åtta nya fall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen.

Begränsningarna kan vid behov återinföras om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land. 

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.  

Bärplockare får resa in i landet

Inresa för plockare av vilda bär över de yttre gränserna tillåts på ett företags inbjudan för dem som är bosatta i Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay samt Kina (med förbehåll för bekräftelse om ömsesidighet i EU). Inresa för bärplockare från Thailand tillåts enligt den landkvot som tidigare beviljats Finland. De thailändska myndigheterna har meddelat att Finlands kvot är 3 000 plockare.