Hoppa till innehåll

Utvecklingen av lagstiftningen stöder beredskapen för massinvandring

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2020 12.31
Pressmeddelande 101/2020

Inrikesministeriet har den 31 augusti inlett ett projekt för att bereda sådana ändringar i lagstiftningen som ska bidra till att stödja beredskapen för eventuell massinvandring. Ändringsbehoven har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna sedan 2015 har gjort för att förbättra beredskapen för stora antal asylsökande.

Avsikten är att precisera mottagningslagen så att samordningen av den riksomfattande och den regionala beredskapen förtydligas. Migrationsverket, som lyder under inrikesministeriet, ansvarar för systemet för mottagande av asylsökande, som utgör grunden för hanteringen av en situation med massinvandring. Till denna del har Migrationsverket det operativa ledningsansvaret i en sådan situation, och därför är det nödvändigt att föreskriva om verkets samordnande roll och uppgifter också på lagnivå.

Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter ändras så att man i en situation med massinvandring vid förvarsenheterna tillfälligt kan anlita även annan personal än personal i tjänsteförhållande för styrnings- och övervakningsuppgifter. På detta sätt kan också kapaciteten för tagande i förvar utökas snabbare än för närvarande, om det visar sig att det behövs i en situation med massinvandring.

I projektet bereds dessutom bestämmelser om användning av stöd från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). I situationer med massinvandring kan byrån ombes sända stödgrupper som består av tjänstemän från andra EU-länder till Finland. Det behövs bestämmelser om hur förfarandet ska genomföras administrativt. Bakom regleringsbehovet ligger en förordning av Europaparlamentet och rådet.

Projektets mandatperiod är 31.8.2020–30.6.2021. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen våren 2021.

Finland har förbättrat sin beredskap under de senaste åren

Massinvandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas, nya invandrare anländer hela tiden och antalet invandrare är större än antalet personer som lämnar landet. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

För närvarande finns det inte någon sådan situation i sikte som situationen 2015. Sedan 2018 har antalet asylsökande som anlänt till Finland varit mindre än före 2015, och i år har det lämnats in cirka 800 första asylansökningar. Olika kriser och till exempel klimatförändringens konsekvenser för levnadsförhållandena ökar dock migrationen. Man följer noggrant hur mängden migration varierar på olika rutter, och Finland upprätthåller en uppdaterad lägesbild både nationellt och som en del av EU.

År 2015 anlände över 32 000 asylsökande till Finland, vilket var över tio gånger så många som under de föregående åren. Det stora antalet sökande var en utmaning för Finlands asylsystem, och myndigheterna stod inför en ny situation. Den riksomfattande och regionala beredskapsplaneringen har därefter främjats och myndigheternas kompetens, riskbedömning och inbördes samarbete har utvecklats. Migrationsverket har uppdaterat sin beredskapsplan och stött den regionala beredskapsplaneringen i samarbete med de regionala myndigheterna.

Inrikesministeriets migrationsavdelning leder och samordnar beredskapen för massinvandring och verksamheten enligt situationen. Ett av målen i inrikesministeriets koncernstrategi är att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]