Hoppa till innehåll

Statsrådets beslut om begränsningarna i gränstrafiken från och med den 15 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 12.20
Pressmeddelande 60/2020
Passkontrollen.

Statsrådet beslutade den 12 juni att gränskontrollen vid de inre gränserna delvis ska fortsätta och att trafiken över de yttre gränserna fortsättningsvis ska begränsas fram till den 14 juli 2020. Begränsningarna förlängs till den del de anses vara nödvändiga med anledning av det allvarliga hot som smittoläget medför.

Regeringens riktlinjer utgör en del av statsrådets hybridstrategi, enligt vilken de begränsningar som införts på grund av covid-19-epidemin stegvis avvecklas med utgångspunkt i smittoläget och sociala och ekonomiska aspekter. Persontrafik och transporter kommer i första hand att underlättas mellan länder som har liknande smittoläge. Regeringen kommer att se över situationen om två veckor. Regeringen anser att det är viktigt att ärendet samordnas på EU-nivå.

Ändringar i gränskontrollen vid de inre gränserna

Gränskontrollen vid de inre gränserna förändras den 15 juni så att gränskontrollen i Finland frångås i fråga om vissa länder och trafikformer. Gränskontrollen vid de inre gränserna slopas från och med den 15 juni i fråga om 

  • landgränsen mellan Finland och Norge 
  • flygtrafiken och den regelbundna färjetrafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen
  • trafik med fritidsbåtar, dvs. privatpersoners fritidsresor med egen båt.

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter i fråga om trafiken mellan Finland och andra Schengenländer än de som nämns ovan. Således fortsätter gränskontrollen vid de inre gränserna till exempel i fråga om trafiken mellan Finland och Sverige. 

Till den del gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter är det möjligt att passera de inre gränserna för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor. Det kan till exempel vara fråga om resor av familjeskäl eller personliga skäl, eller att personen har en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Återresor gäller förutom finska medborgare också alla i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd. Arbetsresor är möjliga för medborgare i EU- och Schengenländer samt för brittiska medborgare. 

Målet är att, så snabbt som smittoläget det tillåter, möjliggöra resor utan begränsningar från Sverige till Finland. Situationen följs fortlöpande. De nära vänskaps- och handelsrelationerna är viktiga för Finland, och Sverige har en särställning i Finlands bilaterala samarbete. 

Var och en har rätt att lämna Finland, men det är motiverat att undvika resor som inte är nödvändiga

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att personen inte är förhindrad till detta med stöd av lag.  

Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Var och en kan förebygga spridning av coronaviruset genom att följa reserekommendationerna och hygienanvisningarna. 

Begränsningarna kvarstår vid de yttre gränserna

Begränsningarna i gränstrafiken kvarstår vid den yttre gränsen, det vill säga vid ryska gränsen och i fråga om personer som anländer från andra tredjeländer, fram till den 14 juli. Vid de yttre gränserna tillåts återresor till Finland, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Familjemedlemmar till finska medborgare har möjlighet att resa in i landet oberoende av nationalitet. 

Ändringar i anvisningarna om karantän för personer som anländer till Finland

Alla som anländer till Finland från länder som fortfarande omfattas av gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna rekommenderas från och med den 15 juni självmant hålla sig i karantän. Sådana länder är till exempel Sverige och Ryssland. Personer som anländer från Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark eller Island behöver inte hålla sig i karantän. Innehållet i Institutet för hälsa och välfärds anvisning om karantän i 14 dygn ändras inte i sig. Personer som självmant håller sig i karantän kan röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet. Även annan nödvändig rörlighet är möjlig.

Resenärer som anländer till Finland informeras också om Finlands anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd, om rekommendationen att undvika fysisk kontakt med riskgrupper i 14 dygn, om vikten att vid behov snabbt uppsöka vård och i framtiden också om installation av den mobilapplikation som utvecklas. Informationen sprids via många kanaler.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i mållandet och beakta de karantänrekommendationer som gäller när man återvänder till Finland. Resenären ska själv utreda hur omfattande reseförsäkringsskyddet är i en pandemisituation. Den som åker på resa gör klokt i att studera gällande anvisningar:


Ytterligare information för medierna:
Gränsbevakningsväsendets medienummer, tfn 050 456 2862 
Frågor om gränstrafiken (raja.fi)