Hoppa till innehåll

Anslag som stöder regional forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt regionernas livskraft har fördelats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 16.04
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 23 mars 2023 beslut om fördelningen av de anslag som stöder den regionala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och regionernas livskraft till landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

”Finansieringen främjar regeringens mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030”, säger näringsminister Mika Lintilä.  


Stödjande av lokal forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet


Målet med den finansiering som riktas till främjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) är att aktivera allt fler små och medelstora företag för innovationsverksamhet och att förbättra dessa företags innovationsförmåga genom FoUI-företagssamarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. Målet är också att stärka det interregionala samarbetet inom FoUI-verksamheten. 

Finansieringen har planerats så att landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas finansiering bildar en så verkningsfull helhet som möjligt. Landskapsförbunden fördelades ett anslag på 8,6 miljoner euro för främjande av FoUI-verksamheten och närings-, trafik- och miljöcentralerna en fullmakt på 6 miljoner euro. Syftet med landskapsförbundens finansiering är att stödja regionala innovationsekosystem samt att stärka de kommunala utvecklingsbolagens åtgärder och utvecklingsorganisationernas åtgärder i andra företag för att aktivera små och medelstora företag för FoUI-verksamhet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas finansiering riktas till små och medelstora företags FoUI-åtgärder. 

Till understöd som beviljas FoUI-företagssamarbetet mellan högskolor och forskningsinstitut anvisas senare 4 miljoner euro genom en riksomfattande utlysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas fullmakt fördelas mellan regionerna i Västra och Södra Finland, dvs. NTM-centralerna i Mellersta Finland och Tavastland. Den nationella fullmakten fördelas på dessa områden, eftersom beloppet av de medel som står till deras förfogande i EU:s regional- och strukturpolitiska program (2021–2027) är mindre i förhållande till antalet företag som är verksamma i området och som bedöms ha möjligheter att förbättra den FoUI-baserade konkurrenskraften. 

Den finansiering som anvisats landskapsförbunden fördelas till alla landskap utifrån kriterier som hänför sig till regionutveckling och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, med beaktande av bland annat befolkningsmängden, arbetslöshetsgraden, den regionala forsknings- och utvecklingsintensiteten samt befolkningsförändringen. Avsikten är att stärka FoUI-verksamheten i alla regioner. 


Stödjande av regionernas livskraft

Utöver den regionala FoUI-finansieringen fördelas från budgeten för 2023 7,2 miljoner euro för att stödja hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och 12,5 miljoner euro i bevillningsfullmakt till landskapsförbunden för att användas till understöd enligt statsunderstödslagen.

Av anslaget anvisas en miljon euro för att stödja turismen i Villmanstrand och S:t Michel i enlighet med förslaget från den statssekreterararbetsgrupp som utrett östra Finlands livskraft. Dessutom anvisas Södra Karelens förbund en bevillningsfullmakt på 12,5 miljoner euro för kostnaderna för byggandet av Kutila kanal.

Av anslaget anvisas dessutom sex miljoner euro till genomförandet av gästhamnen Kalajoen Marina, 150 000 euro för utredning av ett laxcenter i Utsjoki och 50 000 euro för utvecklande av världsarvsområdet Meteoria i Söderfjärden.

Ytterligare information:
Sofia Tuovinen, näringsminister Mika Lintiläs specialmedarbetare, tfn 029 516 0993
Petra Stenfors, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7282 (Finansiering för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna som delas ut till landskapen för FoUI-verksamhet) 
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3684 (Finansiering som delats ut till närings-, trafik- och miljöcentralerna för regional FoUI-finansiering) 
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146 (Stödjande av regionernas livskraft, beslut för budgetåret 2023)