Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet föreslår satsningar på främjande av sysselsättning, företagande och koldioxidsnålhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 10.56 | Publicerad på svenska 29.8.2023 kl. 9.03
Pressmeddelande
Budget 2024

För förvaltningsområdet föreslår arbets- och näringsministeriet anslag på sammanlagt 4,4 miljarder euro för 2024, vilket är 448 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

För fullmakter föreslås sammanlagt cirka 2,3 miljarder euro. Av anslagen under huvudtiteln anvisas 23 procent för förvaltning, 39 procent för förnyelse och låga koldioxidutsläpp, 25 procent för sysselsättning och företagsamhet, 4 procent för specialfinansiering till företag och 9 procent för integration och internationell kompetens.

Sysselsättning och företagsamhet

För anslagen för politikhelheten sysselsättning och företagande föreslås cirka 1,1 miljarder euro, vilket är 87 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett anslag på 189 miljoner euro, vilket är cirka 32 miljoner euro netto mindre än i den ordinarie budgeten för 2023. Minskningen beror till största delen på den sänkning av sysselsättningsanslagen och nedläggning av servicen för utveckling av företagsverksamhet som det beslutats om i regeringsprogrammet.

‏För åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna föreslås anslag på 58,5 miljoner euro, vilket är 36,5 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

För EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) föreslås anslag på 644 miljoner euro, vilket är 31 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

För den statliga ersättningen för kostnader för ändringar i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna föreslås 45 miljoner euro.

För stödjande av regional forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro under momentet Stödjande av företagens utvecklingsprojekt. Finansieringen riktas till högskolors och forskningsinstituts samarbete med företag. Dessutom riktas finansiering till innovationsverksamhet hos små företag, små och medelstora företag som är verksamma i värdenätverk och forskningsorienterade nystartade företag samt till ett snabbare utnyttjande av befintlig teknik och nya lösningar.

Förnyelse och koldioxidsnålhet 

För anslagen för politikhelheten förnyelse och koldioxidsnålhet föreslås sammanlagt 1,7 miljarder euro, vilket är 249 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

För stödjande av forsknings-, utveckling- och innovationsverksamhet föreslås anslag på 552 miljoner euro, vilket är 87 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

‏För energistöd föreslås anslag på 461 miljoner euro, vilket är 97 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023. 

För elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin föreslås 150 miljoner euro.
Elektrifieringsstödet ska ersätta de indirekta kostnader som utsläppshandeln medför för elpriset inom de sektorer som anses vara särskilt utsatta för en betydande risk för koldioxidläckage. Syftet med elektrifieringsstödet är att förebygga risken för koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna till att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer klimatneutral. Verksamhetsutövarna ska använda minst 50 procent av det stöd som beviljats till utvecklingsåtgärder genom vilka deras verksamhet blir mer klimatneutral.

För främjande av tillämpningen av och förmågan hos kvantberäkningen för den inhemska industrin föreslås ett anslag och en fullmakt på sammanlagt 70 miljoner euro som fördelas på budget- och ramåren.

Beredning av budgetpropositionen

Finansministeriet publicerade ett budgetförslag för hela staten den 28 augusti. Beredningen fortsätter så att ministeriet lämnar sitt svar till finansministeriets förslag den 31 augusti och för bilaterala förhandlingar den 5 september. Regeringens budgetförhandlingar hålls den 19–20 september. Budgetpropositionen och ett preciserat rambeslut för 2025–2027 lämnas till riksdagen och publiceras den 9 oktober.

Ytterligare information:
Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7330
Lassi Noponen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 407 6033
Lyydia Ylönen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 476 1341
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7333