Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2022: Målet är att påskynda hållbar tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 11.18 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 12.03
Pressmeddelande
budjettikuva

– Vårt ministeriums budgetförslag syftar till att påskynda hållbar tillväxt. Vi satsar på god skötsel av sysselsättningen, kompetens, innovationer, koldioxidsnålhet och digitalisering, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä om arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2022.

Arbets- och näringsministeriet föreslår 3,298 miljarder euro i anslag under sin huvudtitel.

Satsningarna på främjande av sysselsättningen ökar

Regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Genom beslut i samband med detta eftersträvar man uppskattningsvis 80 000 nya sysselsatta. 

– Att främja sysselsättningen är vårt viktigaste mål och vi satsar i betydande grad på utveckling av arbetskraftsservicen. Utöver den nordiska modellen för arbetskraftsservice och ett bolag som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra genomför vi under 2022 ett flertal andra sysselsättningsåtgärder som regeringen tidigare beslutat om för att höja sysselsättningsgraden, säger arbetsminister Haatainen. 

För den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen föreslås ett anslag på 284 miljoner euro och för arbets- och näringsbyråernas omkostnader knappt 198 miljoner euro för 2022. Avsikten är dessutom att genom Finlands program för hållbar tillväxt finansiera genomförandet av den nordiska modellen för arbetskraftsservice med sammanlagt 83 miljoner euro 2022. Av detta belopp riktas 70 miljoner euro till ökning av arbets- och näringsbyråernas personal och 13 miljoner till utveckling av digitala tjänster. 

Ett nytt bolag med specialuppgifter för att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra

För att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra inrättas ett nytt statligt bolag med specialuppgifter. Regeringens proposition om detta är för närvarande på remiss. Bolaget som går under arbetsnamnet Välittajä Oy har till uppgift att sysselsätta partiellt arbetsföra i längre anställningsförhållanden än för närvarande, erbjuda arbetstagarna stöd och skapa möjligheter att avancera i arbetslivet. 

– På så sätt kan vi förbättra möjligheterna för i synnerhet de partiellt arbetsföra som har det allra svårast att få sysselsättning och förbättra deras ställning i det finländska samhället, säger arbetsminister Haatainen.

Budgetförslaget för 2022 innehåller ett statsunderstöd på 10 miljoner euro för bolagets verksamhet. Dessutom har man för avsikt att kapitalisera bolaget med sammanlagt 20 miljoner euro från Finlands program för hållbar tillväxt. Det nya bolaget med specialuppgifter ska inleda verksamheten under 2022. 


Med ett elektrifieringsstöd påskyndas klimatneutral produktion

Regeringen bereder i anslutning till budgetpropositionen en lag om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin. Stödet sporrar allt effektivare till klimatneutral produktion och till elektrifiering av energiintensiva företag och beaktar den kostnadsrelaterade konkurrenskraften. 

– I strategin för industrins omställning har det uppställts som mål att Finland ska vara världens mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljö för industrier som siktar på klimatneutralitet. För att uppnå detta behövs det incitament, och vi måste också sörja för den kostnadsrelaterade konkurrenskraften, konstaterar näringsminister Lintilä. 

Storleken på det stöd som betalas till företagen bestäms bland annat utifrån priset på utsläppsrätterna och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktionsvolym. Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2022 innehåller ett anslag på 87 miljoner euro för elektrifieringsstöd. 


Det är viktigt att locka utländska experter

Finländska företag behöver experter från utlandet. Finland strävar aktivt efter att locka utländska experter och göra tillståndsprocesserna i anslutning till kompetent arbetskraftsinvandring smidigare. 

För att främja arbetskraftsinvandringen föreslås ett tilläggsanslag på sammanlagt 2,7 miljoner euro för arbets- och näringsbyråernas och Business Finlands omkostnader samt för utveckling av digitaliseringen för att inrätta stödstrukturen Work in Finland i syfte att stödja arbetskraftsinvandringen. 

I fråga om arbetskraftsinvandringen ska prioriteringen ligga på att få arbetskraft till branscher där det råder brist på sådan såsom det nämns i regeringsprogrammet samt att få experter, studerande och forskare till spets- och tillväxtbranscher inom forskning, utveckling och innovationer. Regeringen främjar också invandring av företagare och investerare. Man strävar också efter att utveckla åtgärderna i samarbete med arbetsmarknadsaktörerna för att de ska tillgodose sektorsspecifika behov.


Innovationsfinansiering skapar en grund för tillväxt

Satsningar på kompetens och innovationsverksamhet är centrala faktorer för en hållbar ekonomisk tillväxt. För Business Finlands understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet föreslås en bevillningsfullmakt på drygt 338 miljoner euro och för lån en bevillningsfullmakt på 146 miljoner euro. 

Dessutom kommer betydande tilläggssatsningar på kompetens och innovationsverksamhet för 2022 att riktas från Finlands program för hållbar tillväxt. Beslut om tilläggsfinansieringens storlek och allokering fattas i ett senare skede av beredningen av budgetpropositionen. 

Ytterligare satsningar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens 

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde har en central roll i genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet syftar bland annat till att minska växthusgasutsläppen, öka produktiviteten och höja sysselsättningsgraden. 

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2022 innehåller ännu inte någon tilläggsfinansiering för 2022 via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).  Beslut om allokeringen av finansieringen fattas senare i takt med att beredningen av regeringens budgetproposition framskrider. 

Förslag till anslag under huvudtiteln 3,298 miljarder euro – minskningen beror på att coronastöden har minskat och kapitaliseringen av engångsnatur upphört

Arbets- och näringsministeriet föreslår 3,298 miljarder euro i anslag under huvudtiteln, vilket är 584 miljoner mindre jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. 

Utgiftsnivån under huvudtiteln sjunker jämfört med budgeten för 2021 i synnerhet på grund av att kapitaliseringen av Finlands Malmförädling Ab av engångsnatur slopas (–300 miljoner euro), minskade utbetalningar av Business Finland (–144 miljoner euro) och de coronastöd som NTM-centralerna beviljar (–65 miljoner euro) samt på grund av att de tidsbundna anslag som anvisats för tillväxt inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt cirkulär ekonomi och branscher enligt regeringsprogrammet (–64 miljoner euro) slopas i budgeten.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7175
Jukka Ihanus, statssekreterare, tfn 029 504 7259
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118 
Mika Niemelä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

 
Tillbaka till toppen