Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsprognos: Arbetsmarknadsläget försämras på hösten – en vändning till det bättre förutspås redan nästa år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 9.00
Pressmeddelande
Sysselsättningsgraderna 20-64 år och 15-64 år enligt ANM prognos

Arbetsmarknadshösten i Finland blir mörkare. Många permitteringar håller på att inledas och antalet är på väg att bli nästan lika stort som i samband med finanskrisen 2009. Särskilt konjunkturläget inom industrin och byggandet är svagt, och det återspeglas också i efterfrågan på tjänster.

”Trots att arbetsmarknaden är svag upplever många arbetsgivare fortfarande brist på kompetent arbetskraft. Nu är det den bästa möjliga tidpunkten att utbilda sig för växande branscher och branscher med brist på arbetskraft”, sade understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet när arbetsmarknadsprognosen offentliggjordes den 16 november 2023.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos börjar sysselsättningsgraden minska och arbetslösheten öka i höst. Konjunkturnedgången på arbetsmarknaden förblir dock kortvarig. Enligt prognosen börjar sysselsättningsgraden öka redan under 2025 i och med att det allmänna ekonomiska läget förbättras. Det är positivt att även om sysselsättningsgraden sjunker något ökar antalet sysselsatta under hela prognosperioden tack vare att invandringen stärks.

Antalet permitteringar ökar kraftigt under hösten. Enligt prognosen ökar antalet permitterade på heltid i början av året till nästan 40 000 personer. Antalet permitteringar ökar framför allt inom byggbranschen, men också bland annat inom industrin och logistiken.

Jämfört med prognosen från förra våren är ökningen av invandringen en betydande förändring. Nettoinvandringen av befolkningen i arbetsför ålder ökar i år upp till 47 000 personer. I denna prognos har utsikterna för migration uppdaterats för de kommande åren, vilket syns som en ökning av arbetskraften.

Arbetskraftsandelen för befolkningen i arbetsför ålder förutspås öka ytterligare trots den ökade befolkningstillväxten till följd av ökad invandring. År 2025 förutspås arbetskraftsandelen öka till 69,3 procent enligt prognosen.

Sysselsättningsgraden sjunker 2024 jämfört med detta år, men ökar igen 2025. Sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar förblir oförändrad i år, men sjunker nästa år med 0,1 procentenheter. År 2025 stiger sysselsättningsgraden till 78,7 procent, dvs. ökningen är 0,7 procentenheter jämfört med 2024. Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15–64 år är 73,6 procent i år, 73,5 procent 2024 och 74,1 procent 2025.

Arbetslöshetsgraden stiger med 0,5 procentenheter i år och är 7,3 procent på årsnivå. Nästa år stiger arbetslöshetsgraden till 7,4 procent, men sjunker till 7,0 procent 2025.

Antalet arbetslösa arbetssökande inom arbetskraftsservicen (inkl. heltidspermitterade) fortsätter att öka och stiger i år till 267 000 personer och är 17 000 fler jämfört med ifjol. Antalet arbetslösa arbetssökande förutspås börja minska under nästa år.

Antalet långtidsarbetslösa har börjat öka igen. De beräknas uppgå till 90 000 i år och 93 000 under de kommande åren. Det är positivt att antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år förutspås börja minska klart nästa år, och antalet ungdomsarbetslösa kommer att sjunka till en klart lägre nivå på 24 000 år 2025.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt är baserad på en statistisk tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året. Statistikcentralen har vid ingången av detta år övergått till att i första hand ange sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20–64 år i stället för tidigare 15–64 år.

De viktigaste prognosresultaten: 

År 2023* 2024* 2025*
Sysselsättningsgrad 20-64 år 78,1 % 78,0 % 78,7 %
Sysselsättningsgrad 15-64 år 73,7 % 73,5 % 74,1 %
Arbetslöshetsgrad 7,3 % 7,4 % 7,0 %
Arbetskraftsandel 68,8 % 68,9 % 69,3 %
Arbetslösa arbetssökande 267 000 270 000 253 000
Långtidsarbetslösa 90 000 93 000 93 000
Ungdomsarbetslösa 29 000 28 000 24 000

*prognos

Mer information:

Elina Pylkkänen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7474 
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7262 (arbetslösa arbetssökande, permitterade, allmän bild)
Minna Ylikännö, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7102 (arbetskraftsutbud, befolkning)
Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 400 7352 (arbetskraftsefterfrågan, sysselsättning, befolkning)