Hoppa till innehåll

Betydande skillnader i framtidsutsikterna för regioner, branscher och företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 9.30
Pressmeddelande

Det förekommer skillnader i regionernas, olika branschers och företags framtidsutsikter. En del av regionerna förutspår att tillväxten kommer att avta, medan andra redan ser små tecken på positiv utveckling. Uppgifterna framgår av den färska publikationen Regionala utvecklingsutsikter.

Näringslivets utsikter är till största delen positiva eller permanenta på nuvarande nivå

Näringslivets utsikter förväntas utvecklas i en positiv riktning under de följande sex månaderna i 23 ekonomiska regioner och en svagare utveckling förutspås i fem ekonomiska regioner. Situationen förutspås förbli oförändrad i mer än hälften av de ekonomiska regionerna. Bedömningarna av utvecklingen fram till slutet av detta år är klart positivare. 

Företagen har betydande anpassningsförmåga

Rysslands invasion av Ukraina orsakar mycket osäkerhet i den globala ekonomin och försvårar många företags och branschers verksamhet. Regionerna bedömer att företagen visat stor anpassningsförmåga och konsekvenserna av Rysslands invasion har förblivit mindre än väntat. Finlands Natomedlemskap anses också stabilisera de ekonomiska villkoren. 

Grön omställning ökar de positiva förväntningarna

Investeringar i grön omställning är en viktig källa till positiva förväntningar i regionerna. Ett stort antal vind- och solkraftsprojekt pågår eller planeras i olika delar av landet och stora förväntningar riktas mot pågående gröna väteprojekt. Gårdsbruksenheter investerar aktivt i biogas och solenergi.

Tillgången på arbetskraft utgör alltjämt ett problem

Utmaningarna i fråga om tillgången på arbetskraft blir allt större och det råder brist på arbetskraft på flera håll i landet. Det har redan länge varit tal om bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården, men det förekommer dock också problem inom industrin, jordbruket, servicebranschen och byggbranschen.

Trots kriserna har sysselsättningen utvecklats i en positiv riktning, men under den senaste tiden har den positiva utvecklingen avtagit på olika håll i landet. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark. Inom den närmaste framtiden kommer dock den fortsatta osäkerheten i det ekonomiska läget att försvaga efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten förutspås minska i 12 ekonomiska regioner under det följande halvåret, och om ett år minskar arbetslösheten redan i 36 ekonomiska regioner.

Vad är Regionala utvecklingsutsikter?

Regionala utvecklingsutsikter, som publiceras två gånger om året, är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma bild av nuläget och utsikterna i regionerna för den närmaste framtiden. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkter från regionutvecklare och personer som arbetar med företagsutveckling har en central roll. Översikten innehåller utöver ett sammandrag även regionala andelar. Bedömningsobjekt är näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetens omfattning och struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft. Översikten har tagits fram i april detta år.

Ytterligare information:
Sofia Tuovinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 516 0993
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Satu Tolonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7354