Hoppa till innehåll

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2020–2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022. Innehållsmässigt förblir transportstödet i huvudsak oförändrat, om man jämför med den tidigare förordningen om transportstöd för 2018 och 2019.  Syftet med transportstödet är att sänka de extra kostnader som långa transportsträckor orsakar när det gäller företag i glest bebodda områden och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i dessa områden.

Transportstöd kan beviljas för varutransporter i Finland, om produkten har tillverkats i landskapen Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region.

Stödnivåerna för transportstödet förblir oförändrade

Transportstödets belopp är, beroende på transportsträckans längd, 9–20 procent av transportavgiften för landsvägs- eller järnvägstransport. Den kortaste transportsträckan som berättigar till stöd är 266 km. Om det också beviljas stöd för hamnverksamhet för transporten, är den kortaste transportsträckan som berättigar till stöd 101 km. Stödet för hamnverksamhet bestäms å sin sida på basis av försändelsens vikt och uppgår till 2 euro eller 1 euro per ton, beroende på hamnens läge.

Transportstödet är ett statsunderstöd som beviljas efter prövning. I vissa fall kan det bli aktuellt att inte bevilja stöd, till exempel om det inte anses vara fråga om en egentlig bearbetad produkt eller om bearbetningsgraden inte anses vara tillräcklig, eller om beviljandet av stöd anses orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen.

Transportstödet är statligt stöd

Transportstödet är statligt stöd, och vid beviljandet av stödet ska Europeiska unionens regler för statligt stöd iakttas .

I statsbudgeten för 2020 beviljades ett anslag på sex miljoner euro för regionalt transportstöd. I budgetpropositionen för 2021 har regeringen också föreslagit ett anslag på sex miljoner euro.

Det beräknas att det sammanlagt finns ca 240 företag som kan få stöd. Besluten om transportstöd fattas av NTM-centralen i Norra Österbotten.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 216 (anträffbar 30–31.12.2020 och från och med 11.1.2021)
Raimo Puhto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 688 (anträffbar från och med 11.1.2021)