Hoppa till innehåll

En utredning om lagen om studieledighet erbjuder information om nuläget och utmaningarna i fråga om studieledighet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2023 13.13 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 14.06
Pressmeddelande
Opettajia ja opiskelijoita yhdessä.

Syftet med studieledigheten är att förbättra utbildnings- och studiemöjligheterna för dem som arbetar samt att höja utbildningsnivån. Lagen om studieledighet har stiftats för mer än 40 år sedan. Syftet med den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde var att sammanställa information för att utveckla lagen om studieledighet.

”Mitt i en allt snabbare förändring av arbetslivet är det allt viktigare att var och en har möjlighet att lära sig och utveckla sin kompetens under hela arbetskarriären. Den utredning som nu färdigställts ger vägledning för att uppdatera lagen om studieledighet så att den stöder kontinuerligt lärande bättre än för närvarande”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Forskare intervjuade studielediga och experter för att få en helhetsbild av nuläget, användningen och utmaningarna i fråga om lagen om studieledighet. Enligt utredningen utnyttjar 90 procent studieledigheten särskilt för avläggande av ny examen. En majoritet av de som utnyttjar studieledigheten utbildar sig för en annan bransch. Dessutom producerar utredningen internationell jämförelseinformation om lagstiftningen i jämförelseländerna.

Utvecklingsförslag från forskarna

Forskarna föreslår att lagstiftningen mer exakt ska precisera vilken slags utbildning som lämpar sig för studieledighet. En utvidgning av lagen om studieledighet bör bedömas så att studier som tjänar arbete och kompetens utanför den nuvarande modellen också under vissa förutsättningar kan berättiga till studieledighet. För närvarande kan studier endast väljas från läroanstalter som står under offentlig tillsyn, vilket kanske inte alltid är det lämpligaste sättet att utveckla kompetensen.

Enligt utredningen bör bestämmelserna om möjligheten att ta ut studieledighet på deltid och om periodisering av studieledigheten preciseras. Utnyttjandet av studieledigheten beror i hög grad också på finansieringen. I utvecklingen bör man beakta hur de ekonomiska stöden samt rättigheterna och skyldigheterna under studieledigheten kan stödja varandra bättre.  

Bestämmelserna om arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter i lagen och förordningen om studieledighet är inte till alla delar tillräckligt tydliga. I den förordning som kompletterar lagen om studieledighet ingår för närvarande också sådana skyldigheter som förutsätter reglering på lagnivå i stället för en förordning.

Utredningen genomfördes av FCG Finnish Consulting Group och Forefront Oy. Projektets styrgrupp består av företrädare för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:

Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353 (frågor till arbetsministern)