Hoppa till innehåll

En utredning som fördjupar sig i arbetskraftsinvandring i Närpesregionen betonar rekryteringens etiska karaktär och tjänsternas tillräcklighet 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2023 12.18
Pressmeddelande
Tomater i affären.

När arbetskraftsinvandringen ökar är det viktigt att säkerställa att rekryteringspraxisen är etisk och att det regionala servicesystemet kan svara mot invandrarnas behov, påminner Migrationsinstitutets utredning om utländsk arbetskraft inom Närpesregionens växthusindustri. I den utredning som arbets- och näringsministeriet beställt framläggs flera utvecklingsbehov och utvecklingsrekommendationer med vilka man kan bekämpa utnyttjande av arbetskraft och stärka invandrarnas delaktighet.  

Regeringens mål är att främja arbetskraftsinvandringen för att tillgången på arbetskraft ska kunna säkerställas. Regeringen har också som mål att förhindra utnyttjande av utländsk arbetskraft så att invandringen är etiskt och socialt hållbar.

I Närpesregionen har arbetskraftsinvandringen varit en central del av växthusindustrins och de små landsbygdskommunernas tillväxthistoria. På lång sikt har regionen lyckats anpassa sig väl till bristen på arbetskraft genom att rekrytera och integrera utländsk arbetskraft. 

Resultaten utnyttjas i arbetet mot utnyttjande 

De misstankar om ocker och annat arbetsrelaterat utnyttjande som framkom våren 2022 i Närpesregionen samt problemen i anslutning till invandrarnas boende och tillräckliga offentliga tjänster visar dock att kommunerna inte har kunnat tillräckligt förutse alla migrationsrelaterade utmaningar när antalet invandrare har ökat snabbt.

Därför beställde arbets- och näringsministeriet en utredning från Migrationsinstitutet för att få mer information om till exempel rekryteringspraxis, lokala servicestrukturer och arbetstagares och deras familjers integration. De observationer som utredningen Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto: Kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla producerat utnyttjas i statsrådets strategi för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande. Strategin utarbetas som bäst.

Behoven hos invandrare med låg utbildning ska beaktas

Migrationsinstitutets utredning granskar arbetskraftsinvandringen särskilt med tanke på den regionala mottagningsförmågan. I termer av regionutveckling kan man tala om förmåga att anpassa sig till både långsiktiga stressfaktorer som hotar utvecklingen och situationer som förändras snabbt. Detta kallas för regional resiliens. Den centrala stressfaktorn i Närpesregionen har varit den svåra tillgången på arbetskraft.

Målet med utredningen är att producera information som främjar integration i anslutning till arbetskraftsinvandring såväl regionalt som nationellt. Analysen erbjuder information i synnerhet om små och landsbygdsliknande kommuner, men också mer allmänna slutsatser om de regionala konsekvenser som outbildade eller lågutbildade arbetskraftsinvandrare medför och hanteringen av dem.

Analysen identifierar åtta utvecklingshelheter

Forskarna har fastställt åtta utvecklingsbehov och lagt fram förslag genom vilka dessa behov kan tillgodoses. Utvecklingsbehoven gäller förbättring av prognostiseringen och informationsgången, säkerställande av att rekryteringarna är ansvarsfulla och förbättring av invandrarnas medvetenhet om sina egna rättigheter i arbetslivet.

Även myndigheterna skulle enligt utredningen behöva mer specialkompetens för att bättre kunna beakta utsatta grupper och ge råd till dem så att de kommer vidare på karriär- och utbildningsvägarna. Det vore också viktigt att stärka alla invandrares delaktighet och aktivitet i det omgivande samhället. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med lämpliga bostäder och kommunal basservice för dem som kommer till Finland.

”När det gäller att finna lösningar är det viktigt att observera att utmaningarna inte bara beror på den snabba ökningen av antalet invandrare, utan också på att aktörerna i regionen skapar förutsättningar för en rättvis rekrytering och dubbelriktad integration”, påminner forskarna. De föreslår också en långsiktig uppföljning av läget i Närpesregionen och av utvecklingsåtgärdernas effekter.

Det svenskspråkiga sammandraget lyfter fram de viktigaste observationerna

Utredningen har gjorts av Migrationsinstitutets forskare Mika Raunio, Markku Mattila, Linda Bäckman och Magdalena Kosová. Själva utredningen är på finska, men dess viktigaste iakttagelser och utvecklingsförslag har sammanfattats i den svenskspråkiga Policy Brief Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring: Utländsk arbetskraft inom växthusindustrini Närpesregionen, som publiceras som bilaga till utredningen.

Utredningen baserar sig i huvudsak på intervjuer (48), meddelanden (3) samt workshopsmaterial (9 utomstående deltagare). De intervjuade var huvudsakligen myndigheter, tredje sektorn, arbetsgivare och företrädare för arbetstagarna. Antalet anställda var 11, varav 10 vietnameser. I materialet ingår också en medieanalys, statistik och en tidigare undersökning om ämnet. 

Ytterligare information: 
Mika Raunio, specialforskare, Migrationsinstitutet, tfn 050 327 6364 
Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7350 
 

Migrationsinstitutet ordnar ett öppet webbseminarium om rapporten måndagen den 30 januari 2023 kl. 10.00–11.00. Se närmare information och länk på webbplatsen https://siirtolaisuusinstituutti.fi/