Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Effektiv energianvändning sparar över halv miljard euro per år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2018 9.30
Pressmeddelande

De energieffektiviseringsåtgärder som finländska företag och kommuner genomfört under perioden 2008–2016 gav i slutet av avtalsperioden upphov till en årlig energibesparing på nästan 16 terawattimmar. Den stora besparingen överskrider den sammanlagda årliga konsumtionen av värmeenergi hos Finlands cirka två miljoner höghusinvånare.

Smart energiförbrukning gör att företagen och kommunerna sparar in på sina energikostnader med upp till 560 miljoner euro per år.

Frivilliga energieffektivitetsavtal sporrar företag och kommuner till effektivare energianvändning. Under avtalsperioden 2008–2016 var 667 företag inom industrin, energi- och tjänstesektorn och fastighetsbranschen och 132 kommuner anslutna till avtalen. De genomförde sammanlagt över 21 000 energieffektiviseringsåtgärder, som i slutet av 2016 innebar en årlig energibesparing på 15,9 terawattimmar. Besparingen är stor och överskrider den sammanlagda årliga förbrukningen av värmeenergi hos Finlands cirka två miljoner höghusinvånare.

Effektiv energianvändning är ekonomiskt lönsam och en av de viktigaste metoderna för att motverka klimatförändringen. De åtgärder som företagen och kommunerna har genomfört gav i slutet av avtalsperioden upphov till en besparing på sammanlagt upp till 560 miljoner euro i de årliga energikostnaderna. Samtidigt minskade de koldioxidutsläpp som påskyndar klimatförändringen med 4,7 miljoner ton.

Företag och kommuner investerade sammanlagt över 1,3 miljarder euro i effektivisering av energianvändningen under 2008–2016.

– Hos oss håller energieffektiviteten hög internationell klass när det gäller såväl energieffektiviteten inom industrin som byggnaders energiprestanda. Jag är nöjd över att en så stor grupp av olika aktörer har förbundit sig att förbättra energieffektiviteten genom konkreta åtgärder, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Staten har påskyndat besparingarna genom att bevilja stöd för energieffektivitetsinvesteringar och energibesiktningar till ett belopp av sammanlagt 105 miljoner euro.

Mot energi- och klimatmålen med hjälp av energieffektivitet

Energieffektivitetsavtalen har i Finland en central roll i den nationella energi- och klimatstrategin och i genomförandet av EU:s energieffektivitetsskyldigheter och internationella klimatåtaganden.

– Begränsandet av växthusgasutsläppen i Finland påskyndas av riktlinjerna enligt Parisavtalet. Energieffektiviteten bör förbättras ytterligare, för ju mindre energi som behövs, desto större andel av energiförbrukningen kan täckas med förnybara energiresurser, konstaterar Tiilikainen.

En finländsk framgångssaga

Tack vare ett resultatrikt och heltäckande avtalsbaserat förfarande har man i Finland kunnat undvika ett förfarande baserat på lagar och författningar. Vårt avtalssystem har blivit en framgångssaga utan motsvarighet på annat håll. Styrkorna i våra avtal är att de har en bred täckning, att de som anslutit sig till avtalen starkt förbundit sig till de gemensamma målen samt att de innehåller en uppföljning av de utförda åtgärderna som gör det möjligt att följa upp huruvida energieffektivitetsmålen uppnåtts och påvisa det på EU-nivå.

Många olika branscher involverade

Under perioden 2008–2016 hade många olika branscher förbundit sig till de mål för effektiviserad energianvändning som anges i avtalen. Branscherna representerades av bland annat Finlands Näringsliv EK, Skogsindustrin rf, Finsk Energiindustri rf, Autoalan keskusliitto ry, Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk Handel rf, Kemiindustrin rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Teknologiindustrin rf, Finlands Kommunförbund rf, RAKLI ry samt Olje- och biodrivmedelsbranschen rf. Från statens sida svarar arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och Energimyndigheten för avtalen. Genomförandet av avtalen i praktiken stöds av Motiva Oy och i fråga om oljebranschens avtal av Öljyalan Palvelukeskus Oy och Uppvärmningsenergi Föreningen rf.

Ny avtalsperiod – fortsatt ansvarsfull energianvändning

Den tredje perioden för energieffektivitetsavtalen inleddes i början av 2017, och den sträcker sig till utgången av 2025. Hittills har 437 företag och 57 kommuner och samkommuner anslutit sig till avtalen för den nya avtalsperioden 2017–2025. Målet är att över 60 procent av den totala energiförbrukningen i Finland ska omfattas av avtalen.

Mer information:
www.energiatehokkuussopimukset2008-2016.fi
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Ytterligare upplysningar:
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4813 pentti.puhakka(at)tem.fi,
Pia Outinen, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 008, pia.outinen(at)energiavirasto.fi

 
Tillbaka till toppen