Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Energieffektivitetsavtalen: Företag och kommuner har effektiviserat sin årliga energianvändning med nästan 9 TWh

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 11.00 | Publicerad på svenska 25.1.2022 kl. 12.06
Pressmeddelande

De nästan 600 företag och 112 kommuner och samkommuner som har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen hade vid utgången av 2020 effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt cirka 8,9 terawattimmar genom de åtgärder som de genomfört 2017–2020. Energibesparingen motsvarar den årliga energianvändningen i 450 000 eluppvärmda småhus.

Vid utgången av 2020 hade de åtgärder som vidtagits 2017–2020 minskat de årliga koldioxidutsläppen för de företag och samfund som är anslutna till avtalen med cirka 2 miljoner ton och deras årliga energikostnader med uppskattningsvis över 350 miljoner euro.

”Energieffektivitetsavtalen har visat sig vara effektiva. Finland är också ett av få EU-länder där det frivilliga avtalsförfarandet fungerar och ger goda resultat även under denna period. Den årliga besparing som uppnåddes 2020 motsvarar cirka 2,5 procent av den totala energianvändningen i Finland under 2020”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Över 760 miljoner euro har investerats i energieffektivitet under fyra år

De företag och kommuner som har anslutit sig till avtalen har investerat sammanlagt cirka 764 miljoner euro i energieffektivitet under perioden 2017–2020. De största beloppen har investerats av den energiintensiva industrin och energisektorn. Flest åtgärder har däremot genomförts inom servicesektorn och fastighetssektorn. De organisationer som har anslutit sig till avtalen har under de fyra åren genomfört sammanlagt närmare 15 000 åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Under 2017–2020 har arbets- och näringsministeriet beviljat stöd till ett sammanlagt belopp av 77,6 miljoner euro för investeringar i energieffektivitet som har gjorts av sådana företag och samfund som är anslutna till näringslivets, kommunsektorns eller fastighetssektorns energieffektivitetsavtal. Stöd har beviljats för 764 projekt, som inte skulle ha genomförts utan stödet. 

Delmålet för avtalsperioden 2017–2025 har nåtts

Branschorganisationer som har anslutit sig till avtalen är Skogsindustrin, Livsmedelsindustrin, Energiindustrin, Kemiindustrin, Teknologiindustrin, Finsk handel, Turism- och restaurangförbundet MaRa, Finlands näringsliv, Kommunförbundet och RAKLI.

De aktörer som har anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har satt upp egna energibesparingsmål på minst 7,5 procent fram till 2025. Målet beräknas utifrån energianvändningen året innan aktören anslöt sig till avtalet. Man är på god väg att uppnå effektiviseringsmålet. I de flesta av branscherna har delmålen uppnåtts med råge.

Vad är energieffektivitetsavtal? Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och den främsta metoden för att främja en effektiv energianvändning i Finland. Avtalen är ett sätt att fullgöra de krav på energieffektivitet som fastställts i EU:s energieffektivitetsdirektiv och övervaka att de uppfylls. Ett stort antal kommuner samt företag inom industrin, energisektorn och servicesektorn har förbundit sig till avtalen. De står för cirka 60 procent av den totala energianvändningen i Finland. Den innevarande avtalsperioden pågår till och med 2025.

Ytterligare information:
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7229
Ulla Suomi, direktör, uppföljning och evaluering, Motiva, tfn 040 733 9972
Tiina Sekki, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 0200 

 
Tillbaka till toppen