Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Experter på EU:s regler för statligt stöd sammanträder i Helsingfors den 25 oktober

Arbets- och näringsministeriet
24.10.2019 12.44
Nyhet

EU:s regler för statligt stöd är lika för alla, men medlemsstaterna har slutligen stort ansvar för hur reglerna ska tolkas. Reglerna för statligt stöd reviderades 2014 på ett sätt som gör att det nu finns större behov av regelbunden dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna. Den samarbetsgrupp som diskuterar reglerna för statligt stöd, och som i tiden inrättades på initiativ av Finland, sammanträder nu i Helsingfors.

Ett tema för det möte som medlemsstaternas arbetsgrupp för modernisering av det statliga stödet (Working Group on State Aid Modernisation) håller i Helsingfors är tillämpning av reglerna för statligt stöd på åtgärder som syftar till att skydda miljön. Ämnet är aktuellt, och det har framförts önskemål om att det ska tas upp på ärendelistan.

EU:s regler för statligt stöd reviderades 2014: man utvidgade bland annat tillämpningsområdet för EU:s allmänna gruppundantagsförordning i avsevärd grad. Det innebär i praktiken att kommissionens övervakning av statligt stöd i dagens läge allt mer utövas i form av efterkontroll av statliga stödåtgärder och att endast de stöd som snedvrider konkurrensen mest anmäls till kommissionen på förhand.

Reformen gav medlemsstaterna större frihet, men samtidigt också mer ansvar när det gäller tillämpningen av reglerna. Det finns risk för att de gemensamma reglerna för statligt stöd tolkas på olika sätt i olika medlemsstater.

– För att säkerställa ett enhetligt genomförande är det viktigt att representanterna för kommissionen och medlemsstaterna regelbundet samlas till en aktuell diskussion i frågan, förklarar Tanja Müller, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

Andra teman för mötet i Helsingfors är bland annat kommissionens lägesrapport om en kontroll av ändamålsenligheten hos de regler för statligt stöd som antogs 2014. Forskningsprofessor Mika Maliranta talar om de statliga stödens inverkan på konkurrensen och konkurrenskraften ur den akademiska forskningens perspektiv.

Målet för reglerna för och övervakningen av statligt stöd är en fungerande inre marknad

EU:s regler för statligt stöd fastställer vilka offentliga stöd som är tillåtna när det gäller företagsverksamhet och hurdana förfaringssätt som ska iakttas när stöd beviljas. I Finland beviljas statligt stöd av till exempel Business Finland, Finnvera, närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden samt kommuner och samkommuner.

Arbets- och näringsministeriet samordnar genomförandet av EU:s regler för statligt stöd i Finland, med undantag av de stöd som beviljas inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information:

Tanja Müller, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 068
Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 102

Tillbaka till toppen