Hoppa till innehåll

EU:s förordning om kritiska råvaror träder i kraft den 23 maj

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2024 12.02 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 15.26
Pressmeddelande

Den nya EU-förordningen om säkra och hållbara leveranskedjor för kritiska råvaror, den s.k. EU-akten om kritiska råvaror, publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 3 maj 2024 och träder i kraft den 23 maj 2024. Förordningen strävar efter att säkerställa tillgången till hållbar försörjning av råvaror som är kritiska med tanke på EU-medlemsstaternas ekonomi och en ren omställning. Den är en del av en bredare strävan att stärka EU:s strategiska autonomi.

Förordningen fastställer mål för utvinning, bearbetning och materialåtervinning av råvaror inom EU samt för import från enskilda tredjeländer. Åtgärder i förordningen är bl.a. smidigare tillståndsförfaranden för projekt som anses vara strategiska, nationella kontaktpunkter för tillståndsprocessen, åtgärder för övervakning av risker, nationella program för prospektering av råvaror samt åtgärder som syftar till att förbättra återanvändningen av råvaror. 

Förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaten men vissa åtgärder i förordningen förutsätter nationell lagstiftning som stöd. Övergångstiderna för genomförandet av de nationella förpliktelser som följer av förordningen varierar. De första åtgärder som genomförandet förutsätter ska vara genomförda inom nio månader från ikraftträdandet av förordningen. 

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 15 april 2024 en tjänstemannaarbetsgrupp i syfte att stödja det nationella genomförandet av förordningen. När det gäller miljörelaterade tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden är genomförandet av förordningen redan under granskning och beredning i miljöministeriets pågående lagstiftningsprojekt med en enda kontaktpunkt från och med hösten 2023. 

Mer information: 
Teo Kangaspunta, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7325