Hoppa till innehåll

Genomförandet av direktivet om företagsansvar förutsätter nationellt beredningsarbete i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 11.24
Pressmeddelande
Kuvassa on punatiilinen energiantuotantolaitos korkeine savupiippuineen.

Ministrarna i EU:s medlemsstater antog direktivet om företagsansvar i konkurrenskraftsrådet den 24 maj. Efter rådets officiella godkännande undertecknas och offentliggörs direktivet i EU:s officiella tidning. Efter att direktivet trätt i kraft har medlemsländerna två år på sig att införliva de nya bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

Genomförandet av direktivet om företagsansvar förutsätter ny nationell lagstiftning också i Finland. Denna kommer att börja beredas under arbets- och näringsministeriets ledning i samarbete med olika ministerier och samarbetsparter. 

I direktivet föreskrivs om aktsamhetsplikt för företag enligt vilken företagen är skyldiga att identifiera, hindra, minimera och sätta stopp för sådan verksamhet som har negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna eller miljön. Ansvaret omfattar också företagens funktionskedjor och dotterbolag. Vissa större företag ska också ha en plan för att se till att deras affärsstrategi är förenlig med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C i enlighet med Parisavtalet. 

Aktsamhetsplikten gäller först de största företagen

Lagstiftningen genomförs i tre steg och inom fem år. Genomförandet inleds med de allra största företagen. Tre år efter att direktivet trätt i kraft gäller aktsamhetsplikten företag med 5 000 anställda och en omsättning på 1 500 miljoner euro och om fyra år företag med 3 000 anställda och en omsättning på 900 miljoner euro. Om fem år gäller skyldigheterna företag med 1 000 anställda och en omsättning på 450 miljoner euro.

Genom lagstiftningen får stora företag betydligt större ansvar och förpliktelser i fråga om eventuella skadliga konsekvenser av deras egen eller deras dotterbolags eller affärspartners verksamhet.

Direktivet om företagsansvar har beretts länge. Den 23 februari 2022 antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, oftast kallat företagsansvarsdirektivet.

Mer information:

Laura Pätsi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7276
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0088