Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Lagutkast på remiss: ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning för företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 10.56 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande
Kustannustuki-teksti

Det ska ordnas en ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning. Arbets- och näringsministeriet önskar få remissvar om de föreslagna ändringarna i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag senast den 3 februari 2022. Målet är att regeringens proposition med lagförslaget ska lämnas till riksdagen i början av februari. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2022, och därefter har företag möjlighet att ansöka om stödet hos Statskontoret.

I regeringens proposition föreslås det att lagen om temporärt kostnadsstöd för företag ändras i fråga om ersättningen för stängning och kostnadsstödet.  Ersättningen för stängning är en kompensation för de negativa konsekvenser företag har drabbats av på grund av bestämmelser om stängning och förbud mot offentliga tillställningar i samband med pandemin. Kostnadsstödet är en kompensation för de negativa konsekvenser som branscher och företag har drabbats av på grund av lindrigare begränsningar.

Berättigade till ersättningen för stängning är företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av pandemin. En lindrigare begränsning eller rekommendation som en myndighet meddelat är inte en sådan stängningsåtgärd som avses i paragrafen i fråga. Ersättningen omfattar inte tillställningar där det är tillåtet att använda coronapass. Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022. Till ersättning berättigar de egentliga stängningsdagarna under stödperioden.

Ersättningen för stängning gäller företag med färre än 50 anställda. I fråga om stora företag pågår en separat beredning. Stödet för stora företag förutsätter en anmälan till EU-kommissionen. Kostnadsstödet är inte begränsat enligt företagets storlek.

Bestämmelserna om kostnadsstöd till branscher och företag som drabbats av andra begränsningar ändras så att de motsvarar det behov av kompensation som nya och förlängda lindrigare begränsningar har orsakat. De tidsperioder som anges i paragraferna ändras för att motsvara den nya situationen. Den nya stödperioden är 1 december 2021–28 februari 2022, och jämförelseperiodens månader är förlagda till hösten 2021. Lagen motsvarar i övrigt i huvudsak innehållet i den gällande lagen, dock så att stödet riktas till en senare stödperiod och att jämförelseperioden likaså har definierats på nytt. Det procenttal som gäller självrisken och nedgången i omsättningen sänks från 30 procent till 20 procent.

Bestämmelserna om stödbelopp och förfaranden motsvarar i stor utsträckning de gällande bestämmelserna. Eftersom stöd- och jämförelseperioderna definieras på nytt, kan beloppet av de stöd som betalas avvika från de belopp som betalats ut tidigare. Att jämförelseperioderna infaller närmare stödperioden innebär att också företag som grundats senare omfattas av stöden, om företagen har inlett sin verksamhet senast den 1 oktober 2021. Ersättningarnas sammanlagda maximibelopp per koncern är 2,3 miljoner euro.

På alla pandemistöd inverkar EU:s undantag för statligt stöd, som upphör den 30 juni 2022. 

Vissa aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och bland annat kulturinrättningar är inte sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s bestämmelser om företagsstöd och omfattas till de delarna inte av dessa stöd. För dem bereds ett stödpaket vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732
 

 
Tillbaka till toppen