Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Näringsminister Lintilä: Halvtidsöverläggningens beslut om stöd till industrins omställning och investeringar lyfter Finland efter coronan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 21.00 | Publicerad på svenska 30.4.2021 kl. 13.34
Pressmeddelande

– De beslut vi fattade vid regeringens halvtidsöverläggning till stöd för industrin, inhemskt ägande, investeringar, forskning, utveckling och innovation lyfter Finland ur coronakrisen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Industrins elektrifieringsstöd sporrar koldioxidneutral produktion

Regeringen beslutade vid halvtidsöverläggningen om en strategi för industrins omställning. Den har beretts på bred basis och betonar den industriella produktionens betydelse för Finland. 

Industrins investeringar och industrins kostnadsrelaterade konkurrenskraft stöds av färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle och av ett elektrifieringsstöd. 

– Vi beslutade att införa ett stöd för elektrifiering av energiintensiva företag, vilket effektivare sporrar till koldioxidneutral produktion och elektrifiering med beaktande av kostnadskonkurrenskraften, säger minister Lintilä.

Hälften av elektrifieringsstödet ska under stödperioden användas för projekt som minskar utsläppen, ökar andelen förnybar energi eller förbättrar energieffektiviteten. Inom ramen reserveras 87 miljoner euro för stödet nästa år, och stödsumman stiger till 122 miljoner euro 2025. Stödnivån är 25 procent och maximibeloppet 150 miljoner euro per år.

Smidiga tillståndsförfaranden för investeringar

Tillståndsförfarandet för industrins investeringar görs smidigare så att det utvecklas i riktning mot en enda kontaktpunkt. Detta stöds också av tillståndsprocessens digitalisering. Målet är att i regel minska handläggningstiden till under ett år utan att handläggningens kvalitet äventyras.

För att främja stora och strategiskt betydelsefulla investeringar i Finland skapas ett snabbare förfarande som kan utnyttjas på beslut av finanspolitiska ministerutskottet.

Satsningar på forskning och innovation stöder en ökning av industrins förädlingsvärde och produktivitet

Regeringsprogrammets mål att öka satsningarna på forskning, utveckling och innovation till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030 stöds genom att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts.

– Det är bra att vi får förslag av arbetsgruppen på alternativ till att öka finansieringen till FoUI, säger minister Lintilä.

– Vi kartlägger också de viktigaste forskningsbehoven för industrins omställning och presenterar dem för lämpliga EU-program och andra internationella FoUI-program, säger minister Lintilä. 


Finnveras krediter och företagarlån stöder små och medelstora företags investeringskapacitet 

– Det är viktigt att den finländska industrins möjligheter att få finansiering är internationellt konkurrenskraftiga, både i fråga om finansieringen kvantitet och pris. Det är också viktigt att man i Finland kan använda inhemska och internationella finansieringskanaler på ett mångsidigt sätt, säger minister Lintilä.

I enlighet med besluten som fattades vid halvtidsöverläggningen utvecklas de finansiella produkterna för små och medelstora företags export (bland annat direkta exportkrediter) och användningen av dem utökas. Dessutom ska Finnveras direkta köparkrediter användas för mindre exportaffärer. Avsikten är att förbättra finansieringsmöjligheterna för små exportaffärer och därigenom öka de finländska företagens export. Finansieringen riktas till exportaffärer där Finnveras finansiering är mindre än 20 miljoner euro. 

Dessutom höjs maximibeloppet på 100 000 euro för Finnveras företagarlån för att mer effektivt finansiera det avsevärt ökade antalet ägarbyten. 

Tillväxtlånen ska minst fördubblas. Med hjälp av ett tillväxtlån, alltså juniorlån, stärks företagets kreditvärdighet med tanke på bankfinansieringen, när företaget behöver lån för att utvidga sin affärsverksamhet, för investeringar eller för företagsförvärv. 

– Dessa beslut är också viktiga när det gäller företagens återhämtning efter coronan, säger ministern.

Saminvesteringsfond stöder inhemskt ägande

Vid halvtidsöverläggningen beslöt regeringen utreda möjligheten att grunda en saminvesteringsfond. Utredningen ska gå in på förutsättningarna för fondens verksamhet och olika alternativ. Fonden skulle investera parallellt med finansieringsrundor av grupper av affärsänglar. 

– Tidigare i april offentliggjorde vi ett program för inhemskt ägande där vi presenterade ett stort urval åtgärder till stöd för inhemskt ägande. Saminvesteringsfonden är en tydlig åtgärd som stöder det inhemska ägandet, säger ministern.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118

 
Tillbaka till toppen