Hoppa till innehåll

Regeringens åtgärdsprogram stöder ukrainarnas sysselsättning och möjligheter att etablera sig i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 10.43
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande godkände den 14 juni 2024 ett åtgärdsprogram för att bistå dem som flytt från Ukraina. I enlighet med regeringsprogrammet är avsikten att hjälpa ukrainare att komma in på arbetsmarknaden och stödja dem i det finländska samhället.

Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har cirka 68 500 personer sökt tillfälligt skydd i Finland. Av dem har cirka 43 000 stannat kvar i landet. Regeringens åtgärdsprogram innehåller 30 åtgärder som syftar till att främja ukrainarnas sysselsättning.

”Det är fint att flera ukrainare som kommit till Finland har fått jobb. Men samtidigt finns det fortfarande många ukrainare som vill komma in på arbetsmarknaden. Genom åtgärdsprogrammet stöder vi deras möjligheter att hitta sin plats i det finländska arbetslivet och samhället”, säger arbetsminister Arto Satonen.

Av de ukrainare som kommit till Finland är cirka 70 procent, det vill säga cirka 30 000, i arbetsför ålder. I april 2024 fanns det 7 200 ukrainska löntagare och 11 900 ukrainska arbetslösa arbetssökande.

Ukrainarnas sysselsättning försvåras bland annat av dåliga kunskaper i finska, svenska och engelska, bristfällig utbildning och att deras yrke eller utbildning är inkompatibel i Finland. Sysselsättningen påskyndas bland annat genom samarbete mellan sysselsättningstjänsterna och arbetsgivarna, karriärtjänster samt språk- och integrationsutbildningar. Ukrainarna ska i fortsättningen få mer information på sitt eget språk om jobbsökning och arbetslivet. Samtidigt utökas identifieringen och erkännandet av ukrainska examina och informationen om studiemöjligheter.

Tilläggsfinansiering för verksamhet för ukrainare som överförts till kommunerna

De ukrainare som har fått hemkommun omfattas inte längre av mottagningstjänsterna. Däremot omfattas de av kommunernas och välfärdsområdenas tjänster och läroplikten. Man får frivilligt ansöka om hemkommun efter att ha vistats i Finland i över ett år.

Ukrainarnas övergång från förläggningarna till kommunerna stöds för att ukrainarna bättre ska kunna integreras i det finländska samhället. Avsikten är att kommunerna och välfärdsområdena ska beviljas tilläggsfinansiering för sysselsättning och integration av ukrainare som fått hemkommun och för tjänster och verksamhet som stöder deras delaktighet. Arbets- och näringsministeriet utlyser statsunderstödet senare under 2024.

Ukrainarnas boende och ordnandet av boende stöds genom kommunernas eller samkommunernas boenderådgivning. Information om psykisk hälsa delas bredare och psykisk stöd och vård på det egna språket ökas. Tillgången till social- och hälsovårdstjänster för ukrainare som fått hemkommun stärks.

Information om arbetslivets regler på ukrainska

På den finländska arbetsmarknaden har det förekommit fall av arbetsrelaterat utnyttjande av personer som får tillfälligt skydd. I enlighet med åtgärdsprogrammet ska informationsmaterial på ukrainska om spelreglerna på den finländska arbetsmarknaden spridas vid förläggningarna, arbets- och näringsbyråerna och andra serviceställen som ukrainarna besöker. Myndigheterna utbyter information och ger råd till dem som blivit utnyttjade för att hjälpa dem att föra ärendet vidare.

Avsikten är att åtgärderna i programmet ska genomföras under 2024–2027. Programmet har beretts av en tjänstemannaarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. En del av åtgärderna förutsätter ännu att finansieringen säkerställs i tilläggsbudgeten eller som projektfinansiering.

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 321 (frågor till arbetsministern)
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 990