Hoppa till innehåll

Regeringens proposition till riksdagen om en inkomstgräns för uppehållstillstånd för arbetstagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 14.03
Pressmeddelande

Regeringen föreslog den 6 juni 2024 att en person som anländer till Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare ska få minst 1 600 euro i lön per månad för arbete som utförs i Finland. I fortsättningen kan inkomstgränsen för uppehållstillstånd för arbetstagare ändras genom förordning av statsrådet. Ändringarna avses träda i kraft den 1 november 2024.

Alla arbetstagare vars kompetensgrupp eller bransch inte har något särskilt uppehållstillstånd ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare. Typiskt är det fråga om yrkeskunniga personer. År 2023 ansökte cirka 13 000 personer om det första uppehållstillståndet för arbetstagare och det beviljades cirka 10 000 personer.

Regeringen föreslår en inkomstgräns på 1 600 euro i uppehållstillståndet för arbetstagare. Med inkomstgräns avses den lön som personen ska få för det arbete som han eller hon utför i Finland. Övriga inkomster ingår inte i inkomstgränsen. 

”Finland behöver arbetskraftsinvandring för att stärka tillgången på arbetskraft. Samtidigt måste man säkerställa en balans där arbetskraftsinvandringen stärker de offentliga finanserna. Det gör vi med inkomstgränsen för uppehållstillstånd för arbetstagare”, säger arbetsminister Arto Satonen.

För närvarande är kravet lön enligt kollektivavtalen eller den nedre gränsen för försörjningsförutsättningen, dvs. cirka 1 400 euro. Lönen ska också fortsättningsvis följa kollektivavtalet. Den nedre gränsen är dock 1 600 euro, och för lägre lön än så kan uppehållstillstånd för arbetstagare inte beviljas.

Syftet med propositionen är att de som kommer till Finland för att arbeta får en lön för arbetet som de klarar sig på. Propositionen stöder också regeringens mål att öka mängden heltidsarbete i Finland. Den föreslagna inkomstgränsen på 1 600 euro ligger i linje med minimilönerna för heltidsarbete enligt kollektivavtalen inom flera branscher där det behövs arbetskraftsinvandring. 

Inkomstgränsen kan i fortsättningen ändras genom förordning av statsrådet

Regeringen föreslår att inkomstgränsen för uppehållstillstånd för arbetstagare i fortsättningen vid behov kan ändras genom förordning av statsrådet. Inkomstgränsen ska vara på en sådan nivå att arbetskraftsinvandringen stärker de offentliga finanserna och tillgången på arbetskraft inte äventyras i onödan. 

Ändringarna avses träda i kraft den 1 november 2024.

Konsekvenserna för tillgången på arbetskraft är begränsade på riksnivå

Arbets- och näringsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet utrett inkomstgränsens konsekvenser för de offentliga finanserna och tillgången på arbetskraft. Enligt utredningen syns effekterna av inkomstgränsen på 1 600 euro i första hand i vissa yrken samt inom vissa branscher och regioner. 

Branschspecifikt är konsekvenserna störst inom jord- och skogsbruket, fiskerinäringen samt inom förvaltnings- och stödtjänsterna. Uppskattningsvis några hundra personer per år hamnar under inkomstgränsen på 1 600 euro beroende på hur lönenivån utvecklas i olika yrken och på efterfrågan på arbetskraft.  

Mer information:
Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7321 (frågor till arbetsministern)
Ariann Grandell, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7236 (lagförslag)
Antti Kaihovaara, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7125 (utredning)