Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgrupp ska bereda lättare granskning i stället för revision för små företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2018 12.57
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet kommer inom en nära framtid att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en lagstadgad möjlighet till lättare granskning än egentlig revision för små företag. Efter att ha tagit del av remissrespons har regeringen beslutat att den inte lämnar en proposition till riksdagen som helt och hållet skulle ha slopat revisionsskyldigheten för mikroföretag.

De ministrar som ansvarar för det spetsprojekt som gäller konkurrenskraften behandlade frågan den 16 november 2018.

– Förslaget om höjning av gränserna för revisionsskyldigheten möttes av både understöd och motstånd. Det är inte motiverat att föra förslaget vidare i oförändrad form, eftersom motståndet baserar sig på befogade farhågor. Nuläget är dock dåligt, eftersom traditionell revision ofta är överdimensionerad för små företag. Vi behöver en arbetsgrupp för att utreda sådan lättare granskning som har tagits i bruk i olika varianter i flera EU-länder, kommenterar arbetsminister Jari Lindström, som ansvarar för lagstiftningsprojektet.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och representanter för intresseorganisationer får till uppgift att utreda en möjlighet till en lättare granskning utförd av en revisor i stället för egentlig revision, men även att se över de nuvarande gränserna för skyldigheten att välja en revisor. Dessutom ska den ta hänsyn till regleringens konsekvenser för grå ekonomi samt konsekvenserna av de ändringar som gjordes i revisionslagen 2007. År 2007 frångicks den s.k. lekmannarevisionen, men skyldigheten att anlita en auktoriserad revisor ålades företag av mycket mindre storlek än tidigare.  

Målet att lindra små företags skyldigheter

Målet med den proposition med förslag till ändring av revisionslagen som arbets- och näringsministeriet hade berett var att lindra företagens lagstadgade skyldigheter och minska kostnaderna. Finland har för närvarande internationellt sett exceptionellt låga gränser för revisionsskyldigheten, vilket har visat sig vara problematiskt i och med att de internationella revisionsreglerna blir allt striktare.

Utkastet till regeringens proposition var på remissbehandling i september. Enligt den mest kritiska remissresponsen skulle lagändringen äventyra bland annat bekämpningen av grå ekonomi och den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet.  Många remissinstanser menade dock att de understöder att en lättare typ av granskning för mikroföretag och små företag utreds.

Mikroföretag är bokföringsskyldiga för vilka högst ett av följande tre gränsvärden överskrids på bokslutsdagen för både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden: 1) balansomslutning 350 000 euro, 2) omsättning 700 000 euro, 3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden tio personer.

Mer information om det propositionsutkast som var på remiss: https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM031:00/2016 (på finska)  

Ytterligare upplysningar:

Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255
Antti Neimala, avdelningschef, tfn 029 504 7039

 
Tillbaka till toppen