Hoppa till innehåll

Utkast till uppdatering av den nationella energi- och klimatplanen till kommissionen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2023 10.29
Pressmeddelande

Finland lämnade utkastet till uppdatering av sin integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP) till Europeiska kommissionen den 30 juni 2023. De energi- och klimatpolitiska målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo har också inkluderats i Finlands plan.

I fråga om åtgärderna baserar sig planen på den nationella klimat- och energistrategin för 2022, den klimatpolitiska planen på medellång sikt och klimatplanen för markanvändningssektorn. I den har man också beaktat en höjning av ambitionen i EU:s klimat- och energipolitik och en snabbare övergång till ren energi genom effekterna av EU:s 55 %-paket (Fit for 55) och REPower-planen.

I utkastet till plan presenteras en uppskattning av konsekvenserna av Finlands beslutade politikåtgärder för den prognosticerade utvecklingen av växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivitet ända fram till 2040. Utkastet omfattar samtliga fem dimensioner av EU:s energiunion: minskade växthusgasutsläpp (inbegripet förnybar energi), energieffektivitet, energitrygghet, den inre marknaden för energi samt forskning, innovationer och konkurrenskraft. 

Utkastet beskriver dessutom politikåtgärdernas konsekvenser för bland annat energisystemet, växthusgasutsläppen och upptaget i sänkorna. I utkastet bedöms även konsekvenserna av planerade och befintliga politikåtgärder för kommande investeringsbehov.

EU har med avseende på 2030 satt upp som nationellt åläggande för Finland att minska växthusgasutsläppen utanför utsläppshandeln med 50 procent jämfört med nivån för 2005. Utsläppen inom markanvändningssektorn ska samtidigt hållas på en lägre nivå än de kalkylerade upptagen av växthusgaser i sänkor.

I utkastet till plan har det inte fastställts någon nationell målnivå för förnybar energi och energieffektivitet. Finland bedömer noggrant sina mål för förnybar energi och energieffektivitet i enlighet med regeringens klimat- och energipolitiska riktlinjer när direktiven om dessa har satts i kraft. De nationella målnivåerna för förnybar energi och energieffektivitet rapporteras till kommissionen senast i samband med den slutliga uppdateringen av energi- och klimatplanen i juni 2024.

Kommissionen följer med hjälp av NECP:erna genomförandet av energi- och klimatmålen för 2030

Enligt EU:s förordning om energiunionens förvaltningsmodell ska medlemsstaterna lämna utkasten till uppdatering av sina planer till kommissionen före den 30 juni 2023. De första NECP-planerna lämnades till kommissionen 2019. 

Syftet med de nationella energi- och klimatplanerna är att hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU:s energi- och klimatmål samt att säkerställa att unionen framskrider mot ett renare, mer hållbart och resurseffektivt energisystem. I dem behandlas hur EU-länderna ämnar uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030. 

Kommissionen utvärderar utkasten och ger feedback på dem senast den 31 december 2023. De uppdateringar av planerna som gjorts utifrån responsen ska lämnas till kommissionen senast den 30 juni 2024. 

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4792
Petri Hirvonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 048