Hoppa till innehåll

Utredare ska bedöma hur bestämmelserna om konkurrensneutralitet i konkurrenslagen fungerar och verkställs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 11.12
Pressmeddelande
Kuvassa näkyy kynää pitelevä käsi ja paperilla olevia laskelmia.

Det kommer att göras en omfattande utredning om hur konkurrenslagens bestämmelsDet kommer att göras en omfattande utredning om hur konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet fungerar och verkställs. Arbetsminister Arto Satonen har utnämnt professorn i offentlig ekonomisk rätt Kirsi-Maria Halonen till utredare. Utredningen ska bli klar före utgången av 2024.

Utredaren har i uppgift att bedöma hur väl konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet har lyckats uppnå de mål som uppställts för bestämmelserna. Halonen ska också bedöma på vilka sätt konkurrensneutraliteten kan främjas. I utredningen bedöms emellertid inte hur ändamålsenligt den offentliga sektorns uppgiftsfält är och det görs inte heller någon bedömning av regeringsprogrammets skrivningar om upphandlingslagen eller dess bestämmelser om anknutna enheter.

”Neutralitetsbestämmelserna i konkurrenslagen har varit i kraft i över tio år och därför är det motiverat att bedöma hur tidsenliga dessa bestämmelser är och hur väl de fungerar. Utredningen hänför sig också till genomförandet av regeringsprogrammets föresats om konkurrensneutralitet. Med hjälp av utredningen kan man samla in viktig information om hur bestämmelserna fungerar samt om Konkurrens- och konsumentverkets tillämpningspraxis. Det är viktigt att få en klar lägesbild innan eventuella fortsatta åtgärder planeras”, säger arbetsminister Satonen.

Utöver behoven att ändra lagstiftningen bedöms också styrmedlen

Bland annat bedöms bestämmelserna om Konkurrens- och konsumentverkets behörighet, bestämmelsernas tillämpningsområde och metoderna för ingripande samt Konkurrens- och konsumentverkets tillämpningspraxis. Utöver bestämmelserna i konkurrenslagen bedöms även kommunallagens bestämmelser om bolagiseringsskyldighet jämte undantag. Dessa bestämmelser har ett väsentligt samband med konkurrensneutraliteten.

Utöver behoven att ändra lagstiftningen ska utredare Halonen bedöma andra alternativa styrmedel och hur ändamålsenliga de är för att stärka konkurrensneutraliteten. Sådana kan till exempel vara bättre resurser för Konkurrens- och konsumentverket och arbets- och näringsministeriets resultatstyrning i fråga om ämbetsverket.
Styrgruppen följer och styr hur utredningen framskrider.

Vad avses med konkurrensneutralitet?

Konkurrensneutralitet innebär att jämlika verksamhetsförutsättningar tryggas i näringsverksamheten för aktörer inom offentliga och privata sektorn. Offentliga aktörer är till exempel staten, kommuner, samkommuner, välfärdsområden och bolag som dessa har bestämmande inflytande över.

De bestämmelser i 4 a kap. i konkurrenslagen som tryggar konkurrensneutraliteten trädde i kraft den 1 september 2013. Avsikten med bestämmelserna är att säkerställa att offentliga aktörer som konkurrerar med aktörer inom privata sektorn inte får sådana konkurrensfördelar som de privata aktörerna inte kan få, eftersom det kan snedvrida konkurrensen. På många marknader konkurrerar offentliga sektorn med företagen om samma kunder. Sådana är till exempel livsmedels- och måltidstjänster, fastighetsskötsel och logistiska tjänster, ekonomiförvaltningstjänster, uthyrning av lokaler, företagshälsovårdstjänster, avfallshantering.

Mer information:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7217