Hoppa till innehåll

Utredningsrapport: En fortsättning på det regionala transportstödet och grunderna för beviljande bör övervägas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 9.02
Pressmeddelande

Det regionala transportstödet, som beviljas små och medelstora företag i östra och norra Finland, har uppnått målet att minska de extra kostnader som långa transportsträckor medför. Stödet har emellertid inte haft några mer omfattande regionalekonomiska effekter.

Vid stödområdets gräns bedöms transportstödet i genomsnitt inte ha några effekter för små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar och stödet ökar inte heller företagsverksamheten i närheten av stödområdets gräns. ”Med tanke på detta bör man överväga att fortsätta med transportstödet och överväga grunderna för beviljande av transportstöd”, säger Henna Busk vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.

Syftet med utredningen var att bedöma hur det regionala transportstödet, som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas finansieringstjänster, riktas, fungerar, vilka effekter det har och vilka utvecklingsbehov som finns. I analysen användes statistiska och ekonometriska metoder, expertintervjuer och en företagsenkät. Utredningen genomfördes av Pellervo ekonomiska forskningsinstitut och Owal Group på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Stödet har inga större regionalekonomiska effekter

Transportstödet kan ha betydelse för enskilda små och medelstora företag, men det har inte noterats att stödet skulle ha någon mera omfattande regionalekonomisk effekt. På kommunnivå är antalet transporter vanligen litet. I små kommuner med relativt stora stödberättigande små och medelstora företag är det eurobelopp som räknats ut per invånare däremot ställvis betydande.

Baserat på intervjuerna anses stödet vara större och viktigare med tanke på regionernas livskraft än det totala beloppet på cirka 6 miljoner euro per år ger sken av. De företag som är verksamma inom stödområdet betraktas som betydande arbetsgivare. Upplevelsen var att man med hjälp av stödet kan bevara arbetsplatserna och välfärden, men denna effekt bedömdes inte i utredningen. Av företagsenkäten framgick också att transportstödet kunde vara betydande för mycket små företag, eftersom stödet sänker transportkostnaderna och gör det möjligt att utvidga marknaden. 

Utredningens förslag om hur stödet kan utvecklas

Transportstödet kan ändras, till exempel genom att stora städer lämnas utanför stödet och/eller genom att endast glest bebodda kommuner inkluderas i stödområdet. En inkludering av stora städer i stödområdet bör övervägas, eftersom städerna inte är lika beroende av enskilda arbetsgivare som en del av de små kommunerna är. I stödområdet ingår dessutom vissa kommuner som inte uppfyller villkoren för glesbebodda områden enligt EU:s regler om statligt stöd, och det också bör övervägas om dessa kommuner alls ska ingå i stödområdet.

En ändring av den nedre gränsen för transportstödet bör övervägas, så att gränsen bättre motsvarar de administrativa kostnaderna för behandlingen av ansökningarna. För närvarande är transportstödets nedre gräns under ansökningsperioden 1 000 euro, vilket inte anses ha någon betydelse för enskilda företags verksamhet.

På längre sikt är det möjligt att utveckla transportstödet i en riktning som beaktar miljöaspekter, till exempel med hjälp av ekonomiska incitament eller informationsstyrning. Stödkriterierna bör emellertid förbli teknikneutrala för att undvika att någon viss teknik väljs genom ett offentligt beslut.

Bakgrundsinformation om transportstödet 

Regionalt transportstöd kan beviljas långa inrikes varutransporter av produkter som förädlats av små och medelstora företag i landskapen Östra och Norra Finland och i kommunerna Imatra, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Parikkala, Pihtipudas, Rautjärvi, Ruokolahti, Saarijärvi och Viitasaari. Det huvudsakliga syftet med stödet är att sänka de extra kostnader som de långa transportavstånden orsakar företag i glesbygden. 

Transportstödets belopp är, beroende på sträckans längd, 9–20 procent av transportavgiften för landsvägs- eller järnvägstransport. Den kortaste transportsträckan som berättigar till stöd är 266 kilometer. Företagen har dessutom möjlighet att få stöd för hamnverksamhet. Under de senaste åren har det betalats cirka 6 miljoner euro i transportstöd per år, men beloppet har skurits ned med en miljon euro under regeringens ramförhandlingar för de närmaste åren. Stödet har årligen betalats till cirka 220 små och medelstora företag, vanligtvis för landsvägstransporter. Stöd betalas mest för transport av sågvaror och trävaror. 

Mer information:

Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295063506, [email protected]
Henna Busk, seniorekonom, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT
tfn 040164 8136, [email protected]