Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp som ska bereda revidering av samarbetslagen har tillsatts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 13.04 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 13.25
Pressmeddelande

Syftet med lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen), är att främja interaktiva samarbetsförfaranden mellan ett företag och dess anställda samt utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget.

Den gällande lagen ses dock i stor utsträckning som en uppsägningslag, dvs. en lag där det föreskrivs om de förfaranden som ska tillämpas när arbetskraft sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Förfarandena enligt samarbetslagen har till vissa delar ansetts vara för byråkratiska.

Den 21 december 2018 tillsatte arbetsminister Jari Lindström en arbetsgrupp på trepartsbasis som ska utreda om den gällande samarbetslagen motsvarar de nuvarande och förväntade behoven i arbetslivet och utarbeta förslag till ändringar i lagstiftningen. I sitt arbete ska arbetsgruppen bedöma metoder för att uppnå målet om ett genuint, förtroendebaserat samarbete som gagnar samtliga parter på arbetsplatserna. 

Arbetsgruppen ska till den 14 juni 2019 färdigställa en bedömning av läget i fråga om den gällande lagstiftningen och målen för den nya regleringen samt ett förslag till riktlinjer för en ny lag. I detta arbete ska gruppen beakta EU:s regler om samarbete inom företag och den rättspraxis som gäller dem. I bedömningen av nuläget ska gruppen dessutom beakta bestämmelser om samarbetsförfarande i centrala kollektivavtal. Som ett led i sitt arbete ska arbetsgruppen vid beredningen av den nya lagstiftningen bedöma de förslag som presenteras i den utredning som gjorts av direktör Katarina Murto och juris kandidat Rauno Vanhanen.

Arbetsgruppen ska ha sitt arbete klart till den 31 mars 2020.

Under sitt arbete ska arbetsgruppen höra samarbetsombudsmannen, representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt andra sakkunniga som gruppen anser att den behöver höra.

Ordförande för arbetsgruppen är äldre regeringssekreterare Nico Steiner från arbets- och näringsministeriet och de övriga medlemmarna är Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet; Ismo Kokko, expert på arbetsvillkor, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC; Hannele Vettainen, jurist, Tjänstemannacentralorganisationen STTK; Miia Kannisto, ledande sakkunnig, Akava; Markus Äimälä, direktör, Finlands Näringsliv; Jarkko Ruohoniemi, direktör, Finlands näringsliv och Atte Rytkönen, sakkunnig, Företagarna i Finland.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 001