Hoppa till innehåll

Åtgärder för att påskynda omställningen till ren energi: beredningen av energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt inleds

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2024 11.45
Pressmeddelande
Luftfoto med väg och skog.

I energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt kommer man att fastställa åtgärder för att främja klimatmålen och påskynda omställningen till ren energi. Planerna avses bli klara om ett år.

Fokus i den nya energi- och klimatstrategin ligger på att främja rena energilösningar och förbättra konkurrenskraften.

”Som föregångare inom ren energi lockar vi investeringar, arbetsplatser och ekonomisk tillväxt till Finland. Viktiga punkter i energi- och klimatstrategin är en ökad produktion av ren energi samt elektrifieringen och leveranssäkerheten på elmarknaden. Med tanke på konkurrenskraften är Finlands trumfkort smidiga tillståndsförfaranden för investeringar och tillgång till ren el”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Energi- och klimatstrategin utarbetas en gång per valperiod och innehåller riktlinjer för såväl energipolitiken som utsläppen och sänkorna. Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av strategin. I samband med beredningen av strategin dras det upp riktlinjer för det program för minskning av utsläppsskulden som avses i regeringsprogrammet. Syftet med programmet är att minska den utsläppsskuld som ackumulerats sedan början av decenniet.

Energi- och klimatstrategin bereds parallellt med klimatplanen på medellång sikt, där det dras upp riktlinjer för klimatåtgärderna inom ansvarsfördelningssektorn. I båda planerna används ett gemensamt kunskapsunderlag. Arbetet med att utarbeta klimatplanen samordnas av miljöministeriet. Detta ska enligt klimatlagen göras en gång per valperiod.

Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från transporter, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering, en del av utsläppen från jordbruket samt fluorerade växthusgaser (F-gaser).

”Avsikten är att hitta nya kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. I enlighet med regeringsprogrammet bereder regeringen en flexibilitetsmekanism för distributionsskyldigheten, vars syfte är att främja kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen”, säger Mykkänen. 

Planerna bereds i nära samråd med intressentgrupperna och allmänheten 

Avsikten är att under ledning av minister Mykkänen ordna en rundabordsdiskussion där de centrala intressentgrupperna bjuds in för att diskutera energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt.

I fråga om klimatplanen kommer också sametinget att höras i slutet av 2024. Dessutom ordnar miljöministeriet i början av hösten en workshop för intressentgrupperna, och inom ramen för ACE-projektet, som finansieras av EU:s LIFE-program, ordnas intressentgruppsmöten om arbetsmaskiner och jordbruk. Allmänheten kan få sin röst hörd bland annat i klimatbarometern och vid ett medborgarmöte som ordnas inom Flaire-projektet.

Remissbehandlingen av båda planerna ordnas i början av 2025, och planerna avses bli klara under första hälften av 2025.

Miljöministeriet ordnade den 25 mars ett öppet diskussionsmöte om beredningen av klimatplanen på medellång sikt, och materialet finns tillgängligt på miljöministeriets webbplats.

Mer information

Lyydia Ylönen
Ministerns specialmedarbetare 
tfn 050 476 1341 
[email protected] 

Energi- och klimatstrategin 
Petteri Kuuva 
Industriråd, arbets- och näringsministeriet 
tfn 0295 064 819 
[email protected] 

Klimatplanen på medellång sikt 
Magnus Cederlöf
Miljöråd, miljöministeriet
tfn 0295 250 060
[email protected]