Hoppa till innehåll

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2024 8.00
Pressmeddelande

Ministrarna ska diskutera EU:s klimatmål för 2040, hanteringen av klimatrisker och förordningen om restaurering av natur. Ministrarna ska försöka nå en allmän riktlinje om översynen av ramdirektivet om avfall, direktivet om miljöpåståenden och direktivet om markövervakning.

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 17 juni. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen företräder Finland. Vid mötet försöker ministrarna nå en allmän riktlinje om en direktivöversyn som syftar till att minska textil- och livsmedelsavfallet samt om direktivet om markövervakning och direktivet om reglering av företagens miljöpåståenden. Ministrarna ska också diskutera kommissionens meddelanden om EU:s klimatmål för 2040 och hanteringen av klimatrisker samt förordningen om restaurering av natur.

Finland anser att kommissionens tankar om EU:s klimatmål för 2040 har rätt riktning.

”Finland har agerat och strävar också i fortsättningen efter att agera för en ambitiös och konsekvent klimatpolitik inom EU. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att utnyttja den tekniska utvecklingen för att minska utsläppen och skapa incitament för avskiljning av biogen koldioxid samt att se till att det finns en tillförlitlig verksamhetsmiljö för investeringar”, säger miljö- och klimatminister Mykkänen.

Tillverkare och importörer av textilier ska få producentansvar

Kommissionen har lagt fram ett förslag till översyn av ramdirektivet om avfall som ska minska de miljöskador som textilsektorn orsakar genom att tillverkare och importörer av textilier och skodon åläggs ansvar för dessa produkters hela livscykel (ett så kallat producentansvar). Producenterna ska ansvara för insamling och transport av använda produkter och avfall och för sortering av dem för återanvändning och materialåtervinning. Producentansvaret ska omfatta kläder, accessoarer och skodon. 

Finland undertecknade tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Österrike ett initiativ med förslag om möjlighet till högre avgifter för producenter vars verksamhetssätt ökar överproduktionen och överkonsumtionen till exempel genom att producera och på marknaden släppa ut stora mängder textilier av dålig kvalitet. Finland är tillfreds med att målen i initiativet har fogats till förslaget.  

”Man måste kunna minska den miljöskada som orsakas av snabbmode. Modeindustrin står för uppskattningsvis 10 procent av världens koldioxidutsläpp, det vill säga mer än all internationell flygtrafik och alla internationella sjötransporter sammanlagt. Vi behöver lösningar på EU-nivå för att ta itu med det växande problemet med textilavfall”, säger Mykkänen.

Med översynen av ramdirektivet om avfall eftersträvar man också en minskning av mängden livsmedelsavfall. Det föreslås att livsmedelsindustrin ska vara skyldig att minska livsmedelsavfallet med 10 procent och butikerna, restaurangerna och hushållen med sammanlagt 30 procent per invånare. Finland är villig att godkänna den allmänna riktlinjen.

Grönmålning begränsas genom bestämmelser om miljöpåståenden

Ministrarna försöker också nå en allmän riktlinje om direktivet om miljöpåståenden. Syftet med förslaget till direktiv om miljöpåståenden är att ålägga företagen att kommunicera sina miljöpåståenden så exakt och transparent som möjligt och att grunda sina miljöpåståenden på vetenskapliga rön. Påståendena ska verifieras på förhand av en utomstående aktör. 

Länderna ska utse en nationell behörig myndighet eller flera myndigheter som utövar marknadskontroll och som är skyldiga att årligen rapportera om användningen av miljöpåståenden. Konsumenter och civilsamhällesorganisationer ska också kunna lämna in klagomål till myndigheterna om vilseledande påståenden. Enligt en ändring i direktivförslaget ska också mikroföretag omfattas av förslagets tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska stödja små och medelstora företag i att uppfylla kraven i direktivet. 

Finland anser att målen i direktivförslaget allmänt taget är bra och värda att understöda, eftersom nästan hälften av påståendena för närvarande är vilseledande eller felaktiga. Finland anser att det är bra att nationella eller regionala miljömärkningar enligt standarden ISO 14024 som officiellt erkänns i medlemsstaterna inte behöver verifieras på förhand. Finland har också ansett det vara viktigt att det ställs upp kriterier för användningen av klimatpåståenden och att verksamhetsutövaren har satt upp ett eget klimatmål när verksamhetsutövaren framför påståenden om att den har kompenserat sina utsläpp.

Övervakningen av markens tillstånd förbättras

Ordföranden vill också nå en allmän riktlinje om det förslag till markdirektiv som offentliggjordes i juli 2023 och som syftar till att förbättra övervakningen av markens tillstånd, främja åtgärder för att förbättra markens tillstånd, öka informationen om förorenade områden och minska de risker som föroreningarna medför.  Finland anser att det är bra att informationen om marken förbättras och preciseras genom direktivet. Vid förhandlingarna har det varit viktigt för Finland att övervakningen av marken sker på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Mer information

Emma-Stina Vehmanen
minister Mykkänens specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]

Ramdirektivet om avfall
Sirje Stén
konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 276
[email protected]

Miljöpåståenden
Taina Nikula
miljöråd
tfn 0295 250 202
[email protected]

Markdirektivet
Paula Perälä
konsultativ tjänsteman
tfn 029 525 0224
[email protected]