Hoppa till innehåll

Finlands naturpanels uppgifter har preciserats – nomineringen av medlemmar för den nya mandatperioden inleds

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 14.01
Pressmeddelande
Foto: Juha Metso

Statsrådet har i dag godkänt förordningen om naturpanelen. Förordningen preciserar naturvårdslagens bestämmelser om Finlands naturpanel. Miljöministeriet ber nu högskolorna och forskningsinstituten föreslå medlemmar till naturpanelen. Den nuvarande naturpanelens fyraåriga mandatperiod löper ut i år.

Finlands naturpanel är ett oberoende vetenskapligt sakkunnigorgan. Bestämmelser om naturpanelen finns i naturvårdslagen, som trädde i kraft i början av juni.

Naturpanelen har till uppgift att ta fram, sammanställa och analysera vetenskaplig kunskap för planeringen, genomförandet, uppföljningen och beslutsfattandet i fråga om politiska åtgärder som gäller biologisk mångfald. Naturpanelen kan också avge utlåtanden om planer och andra dokument som påverkar den biologiska mångfalden. 

Preciseringar av naturpanelens sammansättning och verksamhet

Genom förordningen preciseras naturvårdslagens bestämmelser om panelens sammansättning, tillsättande och verksamhet samt om medlemmarnas mandatperiod och arvoden. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2023.

Enligt förordningen ska naturpanelen ha högkvalitativ och sektorsövergripande vetenskaplig sakkunskap inom de vetenskapsområden där det bedrivs forskning om biologisk mångfald och dess ekonomiska och samhälleliga betydelse, om de praktiska och politiska åtgärder som behövs för att trygga den biologiska mångfalden och om dessa åtgärders effekter.

Finlands naturpanel har en ordförande, två vice ordförande och högst tolv andra medlemmar. Naturpanelens arbete stöds av ett vetenskapligt sekretariat. En person kan vara medlem eller ordförande högst två mandatperioder i följd. En person kan dock vara medlem tre mandatperioder i följd, om personen under den tredje mandatperioden är ordförande. Ordförandens arvode är 10 000 euro, arvodet för en vice ordförande 7 000 euro och arvodet för en medlem 5 000 euro. 

Ny naturpanel söks

Miljöministeriet ber om förslag till medlemmar i naturpanelen av högskolorna och forskningsinstituten. Flera kandidater kan föreslås samtidigt. 

Statsrådet tillsätter panelen utifrån förslagen från högskolorna och forskningsinstituten. Naturpanelen ska ha en så mångsidig sammansättning som möjligt av representanter för forskningsområden som är väsentliga med tanke på panelens uppgifter, såsom naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och ekonomi. En ny panel tillsätts för mandatperioden 1 januari 2024–31 december 2027.

Medlemsförslagen ska lämnas in i samlad form till miljöministeriets registratorskontor ([email protected]) senast den 13 oktober 2023. I samband med förslagen ska organisationerna också meddela sin eventuella kandidat till ordförande för panelen.

Mer information

Suvi Borgström
specialsakkunnig
tfn 029 525 0342
[email protected]