Hoppa till innehåll

FN:s klimatmöte inleds i Dubai – fokus ligger i synnerhet på energilösningar

arbets- och näringsministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2023 14.44 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 16.02
Pressmeddelande

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder till COP28-mötet i Dubai i Förenade Arabemiraten den 30 november till den 12 december. Statsminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötet på statsledningsnivå den 1–2 december. Under ministerveckan den 8–12 december leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Teman för klimatmötet (COP28) är minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringarna och finansiering, i synnerhet sådana finansieringsarrangemang som gäller klimatskador. Vid klimatmötet avslutas också den globala översynen av Parisavtalet (Global Stocktake), som utvärderar hur framgångsrikt avtalet har genomförts och om åtgärderna har varit tillräckliga.

Mötet inleds med ett toppmöte på statsledningsnivå där Finland företräds av statsminister Petteri Orpo. Statsminister Orpo håller Finlands nationella anförande vid mötet.

”Extrema väderfenomen orsakar redan nu omfattande skador i olika delar av världen. Nu om någonsin behöver vi ett starkt politiskt engagemang och globala åtgärder för att minska utsläppen. Klimatlösningarna förutsätter ett smidigt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Finland är ett exempel på att man kan minska utsläppen och samtidigt sörja för ekonomins tillväxtpotential”, säger statsminister Orpo.

Under klimatmötets andra vecka leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i de evenemang som ordnas i samband med mötet, och som nu för första gången även ordnas i Finlands paviljong i evenemangsområdet.

Statsminister Orpo inviger paviljongen fredagen den 1 december. Programmet i paviljongen lyfter fram aktuella synvinklar när det gäller att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar och presenterar finskutvecklade innovationer och lösningar för ren energi.

Utfasningen av fossila bränslen är en av nyckelfrågorna

Det viktigaste målet för klimatmötet är att hålla Parisavtalets mål på 1,5 grader inom räckhåll. Ländernas nuvarande åtaganden räcker inte till för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC efterlyser en ändring på systemnivå inom alla sektorer, i synnerhet energisektorn.

”Det är klart att utsläppsminskningsmålen inte kan nås utan en övergång till produktion av ren energi. Finland och EU driver starkt på utfasningen av fossila bränslen och ökningen av förnybar och ren energiproduktion. Utfasningen av fossila bränslen kräver mer beslutsamhet, och det förutsätter också att metoderna innefattar kostnadsminimerande teknikneutralitet, såsom acceptans för kärnkraft som en del av lösningen”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Vid klimatmötet vill man för första gången ställa upp globala mål för förnybar energi och energieffektivitet. Avsikten är att tredubbla produktionen av förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten. Diskussionen om utfasningen av fossila bränslen förutspås bli utmanande.

Målet är att komma överens om det globala anpassningsmålet, klimatfinansieringen viktig för utvecklingsländerna

Förutom utsläppsminskning är centrala teman vid mötet anpassning till klimatförändringar och klimatfinansiering. I synnerhet finansieringen av ersättning för klimatskador har under de senaste åren blivit en avgörande fråga vid mötena. Frågan är särskilt viktig för utvecklingsländerna.

”Målet är att få i gång den nya fonden för hantering av klimatskador. En positiv sak är att den kommitté som berett beslutsförslaget har färdigställt ett detaljerat förslag inför mötet. När det gäller finansieringen är utgångspunkterna bättre än väntat, när också finansieringsmålet på 100 miljarder uppnås”, säger Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin från miljöministeriet.

När det gäller anpassning strävar man efter att stärka ländernas resiliens när staterna förbereder sig på klimatförändringarnas konsekvenser. Målet är att komma överens om de globala anpassningsmålen.

Den globala översynen av Parisavtalet genomförs för första gången

I femårsöversynen av Parisavtalet utvärderas ländernas gemensamma framsteg mot de uppställda målen för att det ska vara möjligt att uppnå en värld där den globala uppvärmningen stoppas vid 1,5 grader. Trots att mycket positiv utveckling skett inom flera av avtalets delområden ligger åtgärderna för att minska utsläppen långt ifrån vad som eftersträvats.

”Detta är det viktigaste klimatmötet sedan klimatmötet i Paris. Översynen bör leda till en skärpning av utsläppsminskningsmålen. Hur väl arbetet har lyckats mäts slutligen när länderna fastställer följande utsläppsminskningsmål senast 2025”, säger Kaarle Kupiainen, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Vid sidan av förhandlingarna samlas städer, företag, investerare, företrädare för vetenskap och det civila samhället samt internationella organisationer till klimatmötet för att påskynda klimatåtgärderna. COP28-mötet i Dubai är på väg att bli det största klimatmötet någonsin. Cirka 80 000 deltagare förväntas delta i olika sidoevenemang.

Man kan följa med mötet i Dubai, den finländska delegationens arbete och programmet i Finlands paviljong i sociala medier under hashtaggarna #ilmastoCOP28 och #COP28Finland. Programmet i Finlands paviljong sänds direkt på webben. 

Mer information

Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör (förfrågningar om intervjuer med statsminister Orpo), tfn 040 547 6279 (i Dubai 1–2.12.)

Lyydia Ylönen, miljö- och klimatminister Kai Mykkänens specialmedarbetare, tfn 050 476 1341 (i Dubai 8–12.12)

Crista Grönroos, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz specialmedarbetare, tfn 050 441 4257 (i Dubai 2–4.12.)

Janna Rantanen, utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavios specialmedarbetare 
tfn 050 472 4228, [email protected] (i Dubai 2–5.12.)

Marjo Nummelin, chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn 0295 250 227, [email protected]
(i Dubai 27.11–15.12)

Kaarle Kupiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 232, [email protected]
(i Dubai 27.11–15.12)

Outi Honkatukia, chef för klimatenheten, tfn 050 341 1758
[email protected], (i Dubai 27.11–15.12)

Laura Kotila, kommunikationsexpert, tfn 050 572 2280, [email protected]
(förfrågningar om intervjuer med minister Mykkänen och förhandlarna under klimatmötet, i Dubai 6–13.12)