Hoppa till innehåll

Förhandlingarna om ett globalt plastavtal går in i ett viktigt skede i Ottawa den 23–29 april

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2024 8.21
Pressmeddelande

FN-ländernas förhandlingar om ett globalt plastavtal fortsätter i Ottawa i Kanada den 23–29 april. Finlands chefsförhandlare Tuulia Toikka från miljöministeriet förväntar sig utmanande förhandlingar. ”En överenskommelse om avtalets innehåll bör nås före utgången av detta år, eftersom målet är att avtalet ska godkännas våren 2025. I Ottawa måste länderna lyckas samordna sina motstridiga åsikter”, säger Toikka.

FN:s miljöförsamling (UNEA) inrättade år 2022 en mellanstatlig förhandlingskommitté för att förhandla fram ett globalt plastavtal. Förhandlingskommittén har till uppgift att utarbeta ett rättsligt bindande avtal som omfattar plastens hela livscykel och plastföroreningar överallt i miljön, även i den marina miljön.

Förhandlingskommittén för plastavtalet sammanträder till sitt fjärde möte i en situation där förhandlingarna om avtalets innehåll har framskridit långsammare än planerat. Länderna har fortfarande vitt skilda åsikter bland annat om vilka begränsningar och åtgärder som ska fastställas för plastproduktionen och för utformningen och tillverkningen av plastprodukter. Det finns mer samförstånd om de åtgärder som gäller materialåtervinning och avfallshantering.

En del av länderna motsätter sig uppställandet av ett mål för att minska produktionen av plast. En del av länderna vill inte heller inkludera åtgärder som riktar sig till produktionssektorn, såsom ett krav på att återvunnen plast ska användas vid tillverkningen av plastprodukter. EU understöder en minskning av produktionen och förbrukningen av plast på global nivå, så att den bristfälliga materialåtervinningen och avfallshanteringen kan utvecklas till en sådan nivå att det inte uppstår utsläpp av plast i miljön. EU understöder också de bindande förpliktelserna i avtalet bland annat när det gäller att begränsa problematiska och onödiga plastprodukter. EU stöder också förslagen om att utveckla avfallshanteringen, sorteringen och materialåtervinningen av plastprodukter samt om att utarbeta gemensamma kriterier för hållbar produktutformning.

Som grund för förhandlingarna i Ottawa används det utkast till avtalstext som medlemsländerna berett under tidigare förhandlingsomgångar och som i stor utsträckning omfattar de olika parternas synpunkter. Utkastet omfattar på det sätt som EU önskar alla faser av plastens och plastprodukternas livscykel, såsom produktion, konsumtion, materialåtervinning, utsläpp och avfallshantering. Dessutom innehåller utkastet förslag till administrativa arrangemang för det nya plastavtalet samt till finansiering av avtalet och metoder för att stödja genomförandet. Vid förhandlingarna i Ottawa strävar man efter att förkorta det omfattande utkastet till avtalstext och att bearbeta texten så långt som möjligt. Trycket på att nå samförstånd ökar, eftersom det efter mötet i Ottawa bara återstår en förhandlingsomgång i Busan i Sydkorea i november 2024.

Mer information:

Tuulia Toikka (obs. tidsskillnaden till Ottawa är -7 timmar)
Konsultativ tjänsteman
tfn +358 40 552 4054
[email protected]