Hoppa till innehåll

Kartläggningarna av naturtyper enligt naturvårdslagen inleds – nya skyddsobjekt är serpentinberg och öppna kustdyner

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 11.26 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 16.16
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralerna börjar i sommar kartlägga naturtyper enligt den nya naturvårdslagen. Som en ny skyddsmetod förbjuds försämring av serpentinberg och block- och grusfält inom serpentinbergsområden samt öppna kustdyner direkt med stöd av lagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om de naturtypsförekomster som finns på deras mark.

I den nya naturvårdslagen infördes i fjol en ny metod för att skydda naturtyper, det vill säga ett försämringsförbud som gäller direkt med stöd av lagen. Det finns två av dessa strikt skyddade naturtyper: serpentinberg, block- och grusfält inom serpentinbergsområden samt öppna kustdyner. Dessa naturtyper är naturligt sällsynta i Finland, små till arealen och hotade på grund av mänsklig aktivitet.
Dynformationerna förekommer främst längs Bottniska vikens kust. Betydande dynserier finns också på Ytterölandet och Hangö udd. Finlands östligaste dyner finns i Kymmenedalen.
Serpentinberg, det vill säga ultrabasiska berg där det växer serpentinväxter som är anpassade till ett sådant växtunderlag, är sällsynta och förekommer i synnerhet i Östra och Norra Finland. Kluster av serpentinberg finns bland annat i Kaavi, Kuhmo, Paltamo och Mellersta Lappland.
Ansvaret för att trygga en förekomst av en strikt skyddad naturtyp ligger direkt hos den vars verksamhet kan hota naturtypen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna eller de aktörer som bedriver verksamhet på området om var en sådan naturtypsförekomst finns samt om vilka åtgärder som kan anses försämra naturtypens karakteristiska drag. Sådana åtgärder är till exempel skogsbruk, byggande, bearbetning av markytan eller intrång i berggrunden.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna börjar i sommar också kartlägga de naturtyper som kan skyddas genom avgränsningsbeslut. I samband med reformen av naturvårdslagen fördes kalkhällar, svämskogar i inlandet och solexponerade sluttningar i åsskogar in i förteckningen över skyddade naturtyper. Utöver dessa kartläggs bland annat torrängar, klibbalsskogar och hasselskogar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om kartläggningar av naturtyper på deras mark.

Förekomsterna av naturtyper preciseras utifrån geografisk information

Finlands miljöcentral har sammanställt och publicerat öppen geografisk information om kända och potentiella förekomster av strikt skyddade naturtyper, som närings-, trafik- och miljöcentralerna använder för att precisera förekomsterna av naturtyper genom terrängkartläggningar.
Vid granskningen av den geografiska informationen har man identifierat drygt 1 000 potentiella serpentinnaturtyper, vars sammanlagda areal är cirka 1 600 hektar. Av dessa finns 460 hektar på oskyddad, privatägd mark. Det uppskattas att det i hela landet finns endast 500–600 hektar öppna dyner, och av dem finns redan 80 procent inom skyddsområden.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral ordnar onsdagen 15 maj en utbildning om hur man identifierar strikt skyddade naturtyper samt om geografisk information som gäller dem. I utbildningen berättas hur närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om strikt skyddade naturtyper på deras mark och styr användningen av dem. Utbildningen ordnas i hybridform i Banksalen i miljöministeriet och via Teams. Utbildningen riktar sig i första hand till terrängkartläggarna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, men den är också öppen för alla som är intresserade.

Mer information 

Hanna-Leena Keskinen
miljöråd
tfn 050 533 9683
[email protected]