Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriet beviljar stöd för utbyggnad av vindkraft

Miljöministeriet
15.1.2021 13.05
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat sammanlagt 840 000 euro för utredningar om och planering av vindkraftsutbyggnad i åtta kommuner och nio landskapsförbund.

I kommunernas projekt utarbetas generalplaner antingen för ett visst vindkraftsprojekt eller för hela kommunen. Dessutom genomförs utredningar som gäller vindkraft. I landskapsförbundens projekt utarbetas de utredningar som behövs till stöd för landskapsplanläggningen, och i ett av projekten kontrollerar man att landskapsplanen för vindkraftverk är uppdaterad. I förbundens projekt lyfter man fram områdenas särdrag, såsom det geografiska läget, topografin samt områdets växt- och djurarter.

Projekten motiverades särskilt med nya områden som lämpar sig för vindkraft och föråldrade befintliga utredningar. I många ansökningar betonas kommuninvånarnas möjligheter att delta i och påverka projektet, vilket främjar placeringen av vindkraftverk i mer lämpliga områden och ökar deras godtagbarhet. I ansökningarna uttrycktes intresse för att öka vindkraftsproduktionen i havsområdet, vilket delvis beror på att man i Finlands havsplan, som färdigställdes i slutet av 2020, identifierar potentiella nya områden för havsbaserad vindkraft.

Med understöden förverkligas regeringsprogrammets föresatser om främjande av utbyggnaden av vindkraft. Det finns allt fler lämpliga platser för vindkraft bland annat i och med den snabba utvecklingen av vindkraftstekniken och vindkraftverkens ökade höjd. Det finns således också ett behov av att planlägga fler områden för vindkraft.

Till miljöministeriet kom inom utsatt tid sammanlagt 18 ansökningar om understöd till ett sammanlagt belopp om cirka 956 000 euro. Det kom in ansökningar från runt om i Finland, både från områden där det redan finns många vindkraftverk och från områden där det ännu inte finns några.

Det tillgängliga understödsanslaget uppgick till sammanlagt cirka 2 miljoner euro. Miljöministeriet ordnar en ny utlysning av understöd i början av 2021.

Alla projekt som fått understöd avslutas före utgången av 2022.

Projekt som fått understöd:

 • Haapajärvi stad: Förstudie om ett vindkraftsprojekt i Multakaarronneva, 14 000 euro
 • Haapavesi stad: Generalplan för en vindkraftspark i Puutionsaari, 2 076 euro
 • Haapavesi stad: Generalplan för en vindkraftspark i Piipsanneva, 3 727 euro
 • Helsingfors stad: Uppdatering av förutsättningarna för vindkraft i Helsingfors, 59 000 euro
 • Hyrynsalmi kommun: Generalplan för vindkraft i Hyrynsalmi, 91 000 euro
 • Parkano stad: Vindkraftsprojekt i Parkano, 105 000 euro
 • Pedersöre kommun: Pedersöre kommuns vindkraftsstrategi, 80 000 euro.
 • Rovaniemi stad: Utredning om utbyggnad av vindkraft i Rovaniemi stad, 30 000 euro
 • Utajärvi kommun: Salpatuuli Utajärvi, 20 000 euro
 • Sydkarelens förbund: Tuuli 2040 – en vindkraftsutredning för den övergripande i landskapsplanen för Södra Karelen, 35 000 euro
 • Södra Österbottens förbund: Uppdatering av vindkraftsutredningarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten, 105 000 euro
 • Kajanalands förbund: Justering av landskapsplanen för vindkraftverk för Kajanaland, 123 595 euro
 • Mellersta Finlands förbund: Utredning om vindkraftens effekt på landskapet i Mellersta Finland, 38 500 euro
 • Birkalands förbund: Vindkraftens möjligheter i landskapsplanen i Birkaland, 70 000 euro
 • Norra Savolax förbund: Utredning om vindkraftspotentialen i Norra Savolax med tanke på landskapsplanen, 30 000 euro
 • Satakunta förbund: Projektet SataTuuli, 35 000 euro

Ytterligare information:

Pia Isojärvi, sakkunnig, tfn 0295 250 014, [email protected]

Sanna Jylhä, specialsakkunnig, tfn 0295 250 233, [email protected]

Tillbaka till toppen