Hoppa till innehåll

Bestämmelserna om vindkraft i den ekonomiska zonen preciseras – statsrådet har nu fattat ett negativt beslut om ansökningar om utnyttjanderätt som gjorts med stöd av den nuvarande lagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 15.14 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 12.52
Pressmeddelande
Vindkraftverk till havs

Statsrådet fattade den 2 maj 2024 ett negativt beslut om 16 ansökningar om rätt att utnyttja havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen. Många av dessa områden i Bottniska viken överlappar varandra.

Beslutet förbjuder inte utvecklandet av vindkraftsprojekt till havs inom de havsområden som nu har granskats. Statsrådet vill fatta beslut om havsbaserade vindkraftsprojekt i Finlands ekonomiska zon utifrån tydliga spelregler. De fastställs i det lagstiftningsprojekt om den ekonomiska zonen som är under beredning. Målet är att man ska kunna välja de första områdena för vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen och inleda den första konkurrensutsättningen redan i slutet av nästa år. Detta ska ske utifrån spelregler enligt den nya lagen som är tydliga för alla.

De sökande som nu fått ett negativt beslut är OX2 Finland Oy:s dotterbolag Halla Offshore Wind Oy och Laine Offshore Wind Oy, Eolus Offshore Oy:s dotterbolag Navakka Offshore Ab och Wellamo Offshore Ab, Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Ilmatar Energy Oy:s dotterbolag Ilmatar Vågskär Ab, Ilmatar Bothnia & Bothnia West Ab och Ilmatar Offshore Ab, Suomen Hyötytuuli Oy samt Pohjan Puhuri Oy och Pohjan Viima Oy som ägs av en fond som förvaltas av Copenhagen Infrastructure Partners P/S. 

Genom ansökningarna om utnyttjanderätt har man ansökt om ensamrätt till havsbaserad vindkraft i området för 40–70 år. De projekt för vilka ensamrätt har sökts befinner sig i olika utvecklingsfaser. För en del av projekten pågår en ansökan om forskningstillstånd som gör det möjligt att inleda undersökningar, och för en del av projekten är förfarandet vid miljökonsekvensbedömning redan långt framskridet. 

Ansökningarna om utnyttjanderätt har lämnats in med stöd av 6 § i lagen om Finlands ekonomiska zon. På basis av detta har hittills endast samtycke till forskning av projektområdet beviljats för havsbaserad vindkraft. Dessutom behöver enligt 7 § ett havsbaserat vindkraftsprojekt samtycke till de egentliga byggåtgärderna. De ansökta utnyttjanderätterna infaller mellan dessa faser, och i enlighet med ansökan garanterar de ensamrätt till havsbaserad vindkraft inom ett visst område för viss tid. 

I den nuvarande lagen om Finlands ekonomiska zon har man inte beaktat särdragen hos den havsbaserade vindkraften, såsom situationer där flera företag är intresserade av samma havsområde. Enligt ordalydelsen i lagen har statsrådet omfattande prövningsrätt i fråga om utnyttjanderätt i lagen om Finlands ekonomiska zon. I lagen ställs inga villkor för när utnyttjanderätt ska beviljas eller när ansökan ska avslås. Den omfattande prövningsrätten gör det möjligt för statsrådet att överväga och beakta olika aspekter i beslutsfattandet.

Statsrådet har motiverat sitt negativa beslut med anledning av ansökningarna om utnyttjanderätt bland annat genom strävan efter förutsägbarhet, klarhet och jämlikhet i investeringsmiljön, beaktande av samhällets helhetsintresse samt genom att beviljandet av utnyttjanderätt skulle försämra de styrande konsekvenserna av den nya lag som är under beredning.

Möte med intressentgrupper om ett lagprojekt som gäller havsbaserad vindkraft på webben den 23 maj

Spelreglerna för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft förtydligas genom att ett lagstiftningsprojekt om detta genomförs under ledning av arbets- och näringsministeriet. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpo är målet att på ett ambitiöst sätt främja byggandet av havsbaserad vindkraft i Östersjön och skapa konkurrensfördelar när det gäller placeringen av havsbaserad vindkraft i Finland.

I det aktuella lagstiftningsprojektet fastställs omgående den lagstiftning som ska tillämpas på vattenområdena inom Finlands ekonomiska zon och tillståndsprocesserna samt anges ersättnings- och skatteåtgärderna och detta samordnas med spelreglerna för sådana projekt som genomförs i statens territorialvatten och på markområden. Lagreformen är väsentlig bland annat med tanke på rättssäkerheten för de företag som utnyttjar vindkraften.

De viktigaste frågor som ska avgöras i lagprojektet är hur ensamrätten bestäms genom konkurrensutsättning, vilka tillstånd som behövs i stället för samtycke enligt den nuvarande lagen om Finlands ekonomiska zon och precisering av den lagstiftning som ska tillämpas inom den ekonomiska zonen. Det föreslås att Energimyndigheten organiserar konkurrensutsättningen. Avsikten är att utkastet till lagförslag sänds på remiss i slutet av maj. 

Arbets- och näringsministeriet ordnar ännu ett möte för intressentgrupper om lagprojektet på webben som Teams-möte den 23 maj 2024 kl. 13.00–14.30. Du kan anmäla dig till mötet senast den 22 maj via denna länk.

Mer information:
Kari Klemm, regeringsråd, tfn 029 506 3523 (statsrådets beslut 2.5.2024)
Outi Vilen,  ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016 (lagprojektet om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen)
Tuuli Oikarinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn. 029 504 7292 (lagprojektet om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen)