Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanfattade regeringsperiodens klimatarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2023 9.00
Pressmeddelande

Åtgärderna för att minska utsläppen har framskridit enligt planerna, men kolsänkornas utveckling äventyrar uppnåendet av målet om klimatneutralitet före 2035.

Regeringsprogrammets viktigaste klimat- och energipolitiska och naturpolitiska åtgärder har genomförts planenligt under regeringsperioden trots covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig, konstaterade ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik vid sitt sista möte. Regeringen diskuterade klimatåtgärderna också vid sin aftonskola i februari.

Klimatlagen stakar ut vägen mot klimatneutralitet

Klimatlagen har reviderats, och regeringen har godkänt och riksdagen behandlat den klimatplan på medellång sikt och klimatplan för markanvändningssektorn som det föreskrivs om i lagen. Dessutom har regeringen tagit fram en separat klimat- och energistrategi. I planerna presenteras de åtgärder som behövs för att fullgöra åtagandena för utsläppsminskning och uppnå målet om klimatneutralitet före 2035. Den nationella plan för anpassning till klimatförändringar som ingår i planeringssystemet för klimatpolitiken har uppdaterats.

Miljardsatsning på grön omställning genom programmet för hållbar tillväxt

Ett viktigt beslut som påskyndat klimatåtgärderna var Finlands program för hållbar tillväxt. Med hjälp av EU:s återhämtningsfinansiering och nationell finansiering i anslutning till EU-finansieringen främjar programmet investeringar i grön omställning.

Nationell finansiering och EU-finansiering har använts bland annat till att stödja slopande av oljeuppvärmning, byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar, ren energiproduktion och ett mer utsläppssnålt fordonsbestånd. Utsläppsminskningseffekten uppskattas uppgå till hela tre miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Kolsänkornas kollaps äventyrar uppnåendet av målen

Samtidigt som åtgärderna för att minska utsläppen har framskridit enligt planerna, medför den kollapsade kolsänkan inom markanvändningssektorn problem med tanke på både Finlands klimatmål och EU-åtagandena. År 2021 var markanvändningssektorn för första gången en källa till utsläpp i stället för en kolsänka. Trenden med en minskande kolsänka har pågått redan i flera år.

I januari drog ministerarbetsgruppen upp riktlinjer för olika sätt att stärka Finlands nettokolsänka. Dessutom tillsatte den en tjänstemannaarbetsgrupp med uppgift att utreda och bereda nya metoder. De preliminära resultaten av gruppens arbete kommer att vara klara till regeringsförhandlingarna.

”Det har skett en stor vändning i Finlands klimatpolitik under den här regeringsperioden: vi har beslutat att Finland ska bli klimatneutralt senast 2035 och främjat både hushållens och företagens gröna omställning. Kolsänkornas kollaps inom markanvändningssektorn äventyrar emellertid klimatarbetet i Finland. Det viktigaste klimatarbetet under nästa regeringsperiod kommer att gälla ett räddningspaket för kolsänkorna. Det beredningsarbete som nu inletts erbjuder verktyg till stöd för sammanställningen av paketet”, konstaterade ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]