Hoppa till innehåll

Nya nationella strategin för biologisk mångfald på remiss – förlusten av biologisk mångfald ska stoppas före 2030

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 13.16
Pressmeddelande
Kaavio, jossa kuvataan päätavoitetta: Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Lisäksi viimeistään strategiakauden lopussa vuonna 2035 Suomi on luontopositiivinen.

Miljöministeriet ber om utkastet till den nationella strategin för biologisk mångfald som sträcker sig fram till 2035. Strategin syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen av den biologiska mångfalden mot återhämtning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 27 januari 2023.

"Hittills har vi misslyckats med att stoppa förlusten av biologisk mångfald både i Finland och på internationell nivå. FN:s biodiversitetskonferens är en ödesfråga för vårt samhälle: resultatet kan dra upp riktlinjerna för hela världens framtid. Vi behöver bindande mål och åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det förutsätter arbete också på nationell nivå”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Det utarbetas en ny nationell strategi för biologisk mångfald på grund av att arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald inte har lyckats. Enligt de senaste bedömningarna av hotade arter och naturtyper har utvecklingen av den biologiska mångfalden i Finland gått mot det sämre. Nästan hälften av naturtyperna och 12 procent av arterna i Finland är hotade. Överkonsumtionen av naturresurser, markanvändningen och byggandet är bland de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald både i Finland och globalt.

Målet med strategin är att förlusten av biologisk mångfald ska ha avstannat och den biologiska mångfalden ska vara på återhämtningsväg senast 2030. Dessutom ska Finland vara naturpositivt senast i slutet av strategiperioden 2035. Det innebär att tillståndet för den biologiska mångfalden ligger på minst samma nivå som 2020 och att mänsklig verksamhet har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden.

I strategin uppställs också skyddsmål för att trygga naturens mångfald. Målet är bland annat att 30 procent av land- och havsområdena skyddas före 2030 och 10 procent av skogsmarkerna för 2035.

Att stoppa förlusten av biologisk mångfald kräver hela samhällets engagemang

Strategin har utarbetats i samarbete med ett stort antal intressegrupper. Det har ordnats egna diskussionsmöten för forskarsamfundet, unga, företagen och branschorganisationerna, samerna samt kommunerna och regionerna. Under våren 2022 deltog sammanlagt omkring 250 personer i sammankomsterna för intressegrupperna.

Naturrådet, som består av medborgare, övervägde också olika åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Under våren deltog 60 frivilliga i Naturrådet. Deltagarna valdes ut genom slumpmässigt urval bland 5 000 finländare för att säkerställa att rådet representerade Finlands befolkning så väl som möjligt.

För att kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs det att hela samhället genomgår en hållbarhetsförändring.  Därför krävs hela samhällets insatser i genomförandet av den nationella strategin för biologisk mångfald. Det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald, genom vilken strategin ska genomföras, färdigställs under våren 2023. Beredningen av handlingsprogrammet fortsätter tillsammans med intressegrupperna.

Hörnstenen i Finlands politik för biologisk mångfald

Finlands politik för biologisk mångfald baserar sig på den nationella strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald. I den nationella strategin för biologisk mångfald beaktas förutom Finlands nationella mål, också målen i FN:s konvention om biologisk mångfald samt EU:s strategi för biologisk mångfald. Den nationella strategin för biologisk mångfald stakar ut riktlinjerna för det pågående arbetet för att fastställa Finlands åtaganden i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Utlåtanden om strategin kan lämnas fram till den 27 januari 2023. Strategin kommer att preciseras utifrån responsen från utlåtandena, diskussioner inom regeringen och resultaten av partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Målet är att strategin blir klar i början av 2023. 

Ytterligare information

Heikki Isotalo
Ministerns specialmedarbetare
tfn 040 8617 204
[email protected]

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 231
[email protected]

Joona Lehtomäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 016
[email protected]