Hoppa till innehåll

Plan- och bygglagen på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 12.02
Pressmeddelande

Miljöministeriet begär utlåtanden om förslaget till regeringsproposition om en plan- och bygglag. Den nya lagen avses ersätta den nuvarande markanvändnings- och bygglagen. I enlighet med regeringsprogrammet är syftet med reformen att säkerställa att Finland når målet om klimatneutralitet 2035. Utlåtanden kan lämnas fram till den 7 december 2021.

"Nu befäster vi grunden för ett klimatneutralt Finland. Den nya lagen kommer under de följande årtiondena att reglera hur man ska bygga i Finland och hur områdesanvändningen ska planeras. En tredjedel av växthusgasutsläppen orsakas av den byggda miljön, vilket innebär att en minst lika stor del av klimatlösningen kan hittas där. Vi säkerställer nu att den lag som styr planläggningen och byggandet svarar mot de nuvarande och framtida behoven i vårt samhälle”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Lagförslaget är omfattande också till formen: det innehåller nästan 400 paragrafutkast. Utöver den innehållsmässiga reformen säkerställs också att lagen är tydlig och enhetlig.

Målen är klimatneutralitet, biologisk mångfald, smidigare byggande, kvalitet och digitalisering

Enligt förslaget ska begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen i fortsättningen beaktas i all planläggning, allt byggande och allt underhåll av byggnader. Genom planläggningen ska till exempel en sammanhållen bebyggelsestruktur stärkas i synnerhet i stadsregioner, och byggandet styras till att dra fördel av den redan befintliga infrastrukturen och de befintliga tjänsterna. Vid planläggningen ska man också skapa förutsättningar för koldioxidsnål trafik och koldioxidsnåla och förnybara energiformer. Tryggandet av den biologiska mångfalden, kulturmiljöerna och världsarvet ingår i kraven för alla planer.

Kvaliteten på byggandet förbättras genom att man redan på förhand förebygger problem. Nytt är till exempel att ansvaret för ett byggprojekt ska bäras av den huvudansvariga genomföraren och att byggprojekten ska ha en ansvarstid på fem år. Parterna i projekten ska vara skyldiga att samverka för att säkerställa kvaliteten. Man strävar också efter att på ett mer effektivt sätt ställa byggnadstillsynsenheternas kompetens till alla kommuners förfogande.

Förslaget styr byggandet i en koldioxidsnål riktning och gör principerna för cirkulär ekonomi till en del av byggkedjan. Byggnaderna ska planeras så att de är långlivade, mångfunktionella och lättare att reparera. Att hålla bygg- och rivningsmaterialen kvar i kretsloppet så länge som möjligt minskar förbrukningen av naturresurser och utvecklar sekundärmarknaden för materialen.

Byggandet och planläggningen förs in i den digitala tidsåldern i och med att planerna och byggloven i fortsättningen utarbetas i en elektronisk och nationellt interoperabel form. Byggandet blir smidigare och behovet av bygglov minskas så att till exempel ett förråd eller en bastustuga som är mindre än 30 kvadratmeter i fortsättningen kan byggas utan tillstånd, förutsatt att övriga författningar och föreskrifter om byggande uppfylls.

De olika plannivåernas roller förtydligas. I lagtexten skapas inga nya plannivåer, men det tas i bruk en stadsregionplan som främjar en fungerande, ekonomisk och hållbar bebyggelsestruktur i de största stadsregionerna i Finland, där kommunerna redan nu planerar sin områdesanvändning tillsammans. Förslaget förbättrar också ställningen för vårt enda ursprungsfolk när det i lagen tas in en skyldighet att i planläggningen och byggandet beakta samernas rätt att bevara och utveckla sin kultur och utöva sina traditionella näringar.

Reformen har beretts i drygt fyra år tillsammans med olika intressentgrupper

Miljöministeriet har lotsat reformen av markanvändnings- och bygglagen sedan 2017. Över 250 personer har aktivt deltagit i beredningen. Utöver en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och företrädare för olika intressentgrupper, en parlamentarisk uppföljningsgrupp bestående av företrädare för riksdagspartierna och en ministergrupp för uppföljning har reformen regelbundet diskuterats i ett forum för intressentgrupper, där cirka 100 centrala aktörer från olika samhällsområden är representerade.

”Vårt drygt fyra år långa gemensamma arbete har nått en viktig etapp nu när paragrafutkasten är på remiss i tio veckor. Jag tackar alla som redan har bidragit till arbetet med den nya lagen. Vi önskar nu få rikligt med utlåtanden om vårt förslag”, säger Teppo Lehtinen, överdirektör vid miljöministeriet.

Som bakgrund till reformen har det gjorts en omfattande bedömning av den gällande lagen och många utredningar och undersökningar.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 7 december 2021.

Mer information:

Jukka Vornanen
Minister Mikkonens specialmedarbetare
tfn 040 593 6791
[email protected]

Beredningen av lagreformen:

Teppo Lehtinen
Överdirektör
tfn 0295 250 157
[email protected]

Frågor om byggande:

Kirsi Martinkauppi
Enhetschef, regeringsråd
tfn 2295 250 177
[email protected]

Frågor om områdesanvändning:

Anna-Leena Seppälä
Enhetschef, byggnadsråd
tfn 0295 250 242
[email protected]